Hodnocení za rok 2007

26. 03. 2018 - 18:56, Hodnocení činnosti knihovny

MěK Rýmařov je od 1.7.1996  samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8943 obyvatel. MěK pracovala v roce 2007 podle ročního plánu, který byl na počátku roku předán vedoucí odboru školství a kultury. MěK Rýmařov  usilovala  o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny a starala se pobočku v Janovicích. Pobočka v Janovicích, která je v činnosti od roku 2005 plnila knihovnicko informační službu pod vedením paní Dáši Vogelové, která práci vykonávala do 30.9.2007.  Od 1.11.2007 knihovnu převzal Jiří Jahn, student SLU Opava.

 

I. Knihovní fondy

Průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v systému KP win od srpna  se začal používat nový automatizovaný systém Kpwin SQL, plně komunikativní systém s protokolem Z39,50 a s webovým rozhraním. Na zřízení tohoto nového ASK knihovna získla grant VISK 3 ve výši 119000,- Kč V knihovně proběhla pravidelná, hloubková aktualizace knihovního fondu, byly vyřazeny zastaralé a opotřebované knihy

údržba knihovního fondu (opravy, balení přeznačkovávání) zajišťování předplatného časopisů a denního tisku pro MěK knihy byly nakupovány prostřednictvím  Regionálního knihovnického centra v  Bruntále/RKC/ z příspěvků MěK Rýmařov , s kterým prostřednictvím Městské knihovny v Bruntále má knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a je placená 12, Kč za 1 zpracovanou jednotku.

 

Stav KF k 31.12.2007

ND

B

MN

M

MG+video

CD,DVD

Hudebniny

celkem

8961

12175

1360

3559

615

158

532

27360

- přírůstek KF                         1456 svazků

- úbytek KF                            4045 svazků

- počet odebíraných periodik     68 titulů

  

II.Statistika Měk Rýmařov + pobočka Janovice


Čtenáři celkem

Z toho do15let

Návštěv-níci

Výpůjčky celkem

ND

Naučná dospělé

B

beletrie

MN

Mládež naučná

M

mládež

MgK

Kazety- mluv.slovo

Ztoho periodika

1137 +12

412

+ 8

23132

+125

71358

+84

32038

+14

25322

+70

4680

 

9114

204

36718

+14

 Služby čtenářům

 Vzdělávací a kulturní akce, MVS, Internet

Počet akcí

Účast

MVS

meziknihovní výpůjční služba

zaslané

MVS obdržené

Internet

dospělí

Internet děti

  92

5652

228

7

6341

3080

 

Plánovaný počet čtenářů byl 13% , skutečnost je 12,8 % čtenářů z počtu obyvatel.

S tímto výsledkem může být knihovna spokojena, procento odpovídá celostátním standardům.

Po celý rok 2007 nebyly vybírány registrační poplatky u dětí do 15ti  let a přesto došlo k poklesu přihlášených dětí, oproti roku 2006. Počet dospělých čtenářů zaznamenal růst.


 

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže aj.

 • Výstavy v Galerii :    Kresba Václava Pavézy

Adam Dostál – malba

Malby Miroslava Morávka – Zvěř a příroda

100 let skautingu

Matka Země – R.Čtvrtlíková a Lukáš  Adam

ZUŠ – Absolventi ZUŠ

Výstava Štefana Škapíka – linoryt, sklo

Projekt Afrika – část Egypt ZUŠ

Voda – práce studentů gymnazia

Betlém očima dětí, vánoční motivy - ZUŠ

 • Nástěnky na dětském oddělení

Po stopách Rychlých šípů

Čtyřlístek přeje do nového roku vše nejlepší

Den památky obětí holocaustu

 • Besedy                       Island – cestopisná přednáška s Janou Sedláčkovou

Španělsko a Portugalsko – cestopisná beseda s Jiřím Strakošem

Autorské čtení s Janem Burianem „Ženou se člověk nerodí, ale stává“     

Ježek v kleci – 100.výročí narození Jaroslava Foglara – pan Janov z Prahy

                                         Astrologie v denním životě – astrolog Milan Gelnar

Očima dobrodruha po Leně -  Karel Bublák  (dva díly), cestovatel

Tajemství Ďáblovy bible – Arnošt Vašíček, spisovatel

 • Literární pásmo

Literární pásmo -  100. výročí narození Astrid Lindgrenové , v provedení dramatického oboru ZUŠ

 • Soutěže pro děti                   

Pravidelné měsíční soutěže pro všechny

„Co ukrývá vodní hladina“ – výtvarná soutěž

Harry Potter – literární soutěž  ve spolupráci s pí. Tylšarovou

  

 • Knihovnické lekce a besedy pro školami na téma :

Pověsti

Informatika v praxi

Regionální pověsti

Karel Čapek : Dášeňka

Astrid Lingrenová

Jaroslav Foglar

Jan Werich : Fimfárum

Knihovnické lekce pro ZŠ a SŠ

Výběr ze školní četby

Exkurze základních škol

            Exkurze středních škol

Exkurze mateřských škol

 • BMI – /březen měsíc internetu

Vzdělávací kurz- „Neboj se a začni“

 • Jiné    

Prodejní akce nakladatelství Votobia

Donášková služba starším a imobilním občanům

Výměnná burza knih

Sběr papíru

 • Týden knihoven

1.-7.10.2008 – ve středu byl Den otevřených dveří, registrace zdarma.

Akce „Přiveďte do knihovny nového čtenáře“ spočívala v tom, že čtenář, který dovedl nového čtenáře, byl zařazen do slosování o věcné ceny.

           

IV. Knihovnicko informační služba

Donášková služba – na požádání

Kopírování, laminování,aj.

Pomoc při práci s PC a internetem

BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů

 

V.Grantová politika                                             

V roce 2007 žádala knihovna prostřednictvím Grantu Ministerstva kultury, odborem umění a knihoven VISK3 dotaci na zavedení nového knihovního systému KPwin SQL. Celková výše projektu  byla 170.548,- Kč . Státní dotace byla přiznána ve výši 119.000,-Kč . Na realizaci projektu bylo čerpáno  171.844,50 Kč.  Z celkových nákladů na projekt byla ze strany knihovny spoluúčast 30,75%. Díky grantu byl zakoupenPC SERVER,KPwin SQL  pro 5 licencí, Modul revizeModul WWW OPAC

 

VI. Řídící a kontrolní činnost

 • Pravidelná aktualizace webových stránek
 • Účast na školeních :   Klub Casanova při SLU Opava / Žmolíková           

Konference „Kniha v 21.století „– SLU Opava / Žmolíková

Celostátní konferenci Skip v Olomouci 20.-22.6.2007

Směrnice o finanční kontrole

Školení OBZP a PO pracovníků knihovny

Pracovní právo – STŘECHA Vrbno pod Pradědem

 • Kontrola inventarizace a hospodaření – kontrolní výbor
 • Kontrola PO a HP
 • Archivnictví
 • Příspěvky do novin
 • spolupráce s pečovatelskou službou a s Diakonií
 • účast na zastupitelstvech, na kulturních komisích aj.
 • kontrola Kontrolního výboru Města Rýmařov
 • údržbářské práce, malování, opravy
 • aktualizace KF a metodická činnost na pobočce v Janovicích
 • Opravy po haváriích – prasklé vodovodní potrubí na dospělém oddělení
 • Revize zabezpečovacího zařízení

V roce 2007 pracovaly v knihovně 4 pracovnice pod vedením ředitelky Lenka Žmolíková. V dětské oddělení pracovala Petry Klimentové a na dospělém Věra Durchánková a Jany Oharkové, které 6.11. byl přiznán starobní důchod.  Na žádost o pracovní poměr na dobu určitou ji bylo vyhověno, tudíž nedošlo k žádným personálním změnám. Uklizečka paní Marie Šilhánková pracovala na Dohodu o pracovní činnosti na 2 hodiny denně.

 

V Rýmařově, 31.1.2008                                Zpracovala : Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.