Hodnocení za rok 2016

26. 03. 2018 - 19:12, Hodnocení činnosti knihovny

Hodnocení činnosti Městské knihovny v Rýmařově za rok 2016


Úvod
MěK Rýmařov je od 1.7.1996  samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8570 obyvatel.
MěK pracovala v roce 2015 podle ročního plánu. Knihovna  usilovala  o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny a starala se o  pobočku ve Stránském.
Od 1.2.2008 knihovnicko-informační službu plní pobočka ve Stránském pod vedením pana Romana Křenka.
 
I. Knihovní fondy
     V knihovně je používán od roku 2015 AKS Verbis a katalog Portaro. Probíhá průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v AKS Verbis a  pravidelná údržba knihovního fondu (opravy, balení, přeznačkování,) čímž jsou knihy věcně i hygienicky  zaopatřeny.
Při pravidelné aktualizaci KF jsou starší knihy odneseny do skladiště(sklepa), abychom uvolnily prostor pro nové knihy. U knih, které jsou uloženy ve skladišti, je v katalogu přepsána lokace pro snazší vyhledávání. Opotřebované knihy jsou průběžně vyřazovány a dány do sběru.
V letošním roce byla z provedena aktualizace KF na půjčovně a  ve skladišti. Knihy byly vyřazeny z důvodu zastaralosti, vlhkosti a plísně. Při aktualizaci bylo vyřazeno 8857svazků. „Dobrý fond pro dobrou knihovnu. Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu“, byl metodickou pomůckou k letošní aktualizaci.
 
Předplatného časopisů a denního tisku pro MěK bylo soustavně zajišťováno –odebíráno 59 titulů. 
Knihovní fond byl  nakupován a zpracováván  prostřednictvím  Regionálního knihovnického centra v  Bruntále/RKC/ z příspěvků MěK Rýmařov , se  kterým prostřednictvím Městské knihovny v Bruntále má knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a je placená 12, Kč za 1 zpracovanou jednotku.
Účelová dotace na knihy byla 270000,- Kč.

Stav KF k 31. 12. 2016

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

HRY

Hudebniny

celkem

8214

12906

1193

4337

371

122

11

274

27428


- přírůstek KF    :   1455 
- úbytek KF       :   8857      
- počet odebíraných periodik :    59 titulů

II. Statistika  -  čtenáři-návštěvníci-výpůjčky
V roce 2016 bylo v knihovně registrováno 11,85% čtenářů z počtu obyvatel (8546)
Návštěvnost knihovny můžeme hodnotit velice kladně, v průměru knihovnu navštívil každý obyvatel města 4x  a každý čtenář 30x z celkového počtu návštěvníků.

 

 

2016

z toho Stránské

1

počet obyvatel

8546

 

2

 

čtenáři celkem

962

20

3

                        z toho čtenáři do 15 let

280

7

4

Návštěvníci celkem  (fyz.+on-line) ř. 5+10

28390

135

5

Fyz.návštěvy

21892

85

6

                    z toho návštěvníci půjčovny

11496

 

7

                    z toho návštěvníci kulturních akcí

6183

 

8

                    z toho návštěvníci vzdělávacích akcí

302

 

9

                    z toho návštěvníci internetu

3826

50

10

Návštěvníci on-line služby

6498

 

11

Návštěvníci webových stránek

3106

 

12

výpůjčky  celkem

45771

203

13

                    z toho  Mg mluv.slovo a jiné

112

 

14

                    z  toho  časopisy

11828

 

 
 

Služby čtenářům  - vzdělávací a kulturní akce, MVS

Počet akcí

Účast

MVS (meziknihovní výpůjční služba)     zaslané

MVS  obdržené

  126

6485

181

34

 
III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže aj.
Výstavy a jiné akce v Galerii u stromu poznání 
• Výstava fotografií  Rýmařov 1962-2015
• Kříže  Rýmařovska
• Karel IV. – výstava výtrv.prací v Galerii
• Jsme stejní jako vy – výstava prací (Romové)
• Absolventi ZUŠ – Gajdošík, Jedličková, Bátlová
• Husovy stopy- instalace na podlahu haly
• Výměnná burza knih
• Sousedi- výstava fotografií Romana Panáčka
• Zrcadlo společnosti – výstava fotografií J.Pudy
• Kabelkový bazar
• Grafiky Petra Válka s vernisáží
• Autorské čtení Miroslava Václavka – Krásnění
• Prostřeno, ptačí svět  – výstava ZUŠ
• Výstavy knih na půjčovně :  výročí spisovatelů  na dětském a dospělém oddělení
 
Besedy, autorská čtení aj.
• Barokní umění v Rýmařově a v okolí – Doc.Martin Pavlíček
• Vandr Západní Kanadou - Jiří Jůzl
• Astrologie - Partnerské vztahy a aura s Milanem Gelnarem
• Noc bez Andersena- večer plný her a čtení, výroba velikonočních ozdob
• Knihtisk - Studio bez kliky (páte ročníky)
• Karel IV. – Divadlo jednoho herce  pro 6.a 7. ročníky v sále kina SVČ
• Řemesla  – Klára Smolíková ( ZŠ Stará Ves)
• Skládáme z papíru – recyklace starých knih
• Co nám tělo nemocí nebo bolestí říká – Miroslav Hrabica(beseda v sále ZUŠ)
• Život s vášní a čokoládou  - Marcela Krčálová
• Workshop Komiks s Danielem Vydrou pro gymnazium
• Jižní Afrika – Petr Nazarov
• Drátování s Markétou Míčkovou
  
 
Knihovnické lekce a besedy pro školy na téma :
• Výroba ozdob do oken a svícnů ZŠ se spec.zaměřením ( uč.Panchartková, Altmanová)
• Ilustrátoři  2.D (uč.Nesetová), 2.B (uč.Mikulášková), 2.A (uč. Casciani), 2.C(uč.Sekaninová)
• Návštěva knihovny 5.D (uč.Tauferová)
• Kolektivní  půjčování  knih 4.B – ( uč.Čiklová)
• Velikonoční dílna
• Výroba velikonočních ozdob s dětmi ze ZŠ (uč.Panchartková, Altmanová)
• Exkurze MŠ
• Exkurze ZŠ Dolní Moravice
• Pověsti – pro ZŠ se spec. zaměřením
• H.Ch.Andersen (uč.Volková)
• Bajky pro ZŠ se spec.zaměřením- ( uč.Panchartková, Altmanová)
• Pasování prvňáčků
• Cestování – pro ZŠ se spec.zaměřením
• Kniha a písmo – pro ZŠ se spec.zaměřením
• Exkurze dětí - Sdružení sociální existence (pí.Lhotská)
• Podzimní tvoření – ZŠ se spec.zaměřením
• Knihovnické lekce pro ZŠ 1.-5. ročníky, probíhaly podle uzavřené dohody se školou, práce se slovníky
• Knihovnické lekce pro ZŠ se spec. zaměřením
• Knihovnická lekce pro předškoláky MŠ Jelínkova(uč.Jarošová,Sajbotová)
• Knihovnické lekce pro ZŠ Stará Ves  1.-5.ročník
• Knihovnická lekce – encyklopedie (uč.Tauferová)
• Vánoční ozdoby – ZŠ se spec.zaměřením
• Exkurze studentů Prima Rýmařov
 
VU3V www.e-senior.cz
VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a další aktivity přímo v naší knihovně, která se stala v roce 2012 konzultačním střediskem.  
• Slavnostní předání Osvědčení o absolutoriu VU3V, seniorům, kteří nebyli osobně v Praze na promocích se uskutečnilo 3.února 2016 v knihovně za účasti Doc.Martina Pavlíčka. Osvědčení předal starosta Ing. Petr Klouda. Senioři absolvovali 7 semestrů.
• Zahájení VU3V s novými seniory začal ZS 2016/2017  7.9.2016  – Astronomií
• Genealogie -1.ZS semestr, do kterého se přihlásili i senioři z předešlého studia, (celkem semestr absolvovalo 15 seniorů)
Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy. Systém výuky je založen na předem vysokoškolskými lektory natočenými přednáškami, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Využitím moderních ICT je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.
 
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
• Trénování paměti pro začátečníky  a pokročilé v dopoledních a odpoledních hodinách
• Lektorskou činnost zajišťovla Mgr. Michaela Jiroušková -  v letošním roce absolvovala pokračující kurz  pro absolventy I.stupně TP.
      V září získala Certifikát II.stupně Trenérů paměti

Týden knihoven 3.-7. října 2016  - motto : „Braňte knihu“   19.ročník
V Týdnu knihoven mohli návštěvníci půjčovny využít jistých výjimečných výhod, např. smazat svoje hříchy a beztrestně vrátit knížky po termínu výpůjčky nebo se do knihovny zadarmo zaregistrovat. Letos se do knihovny zdarma zapsalo 87 dospělých a 59 dětí.
V TK jsme zahájili půjčování stolních her, tato služba byla využívána, proto budeme rozšiřovat nabídku her k absenčnímu půjčování.
Byla zpřístupněna aplikace Včelka pro trénink čtení. Rodiče mohli s dětmi využít této služby a s dětmi trénovat čtení na dětském oddělení.
V týdnu probíhaly besedy, workshopy,výstava, práce s katalogem,aj. Všechny akce jsou výše vyjmenované.
 
Jiné 
• Donášková služba starším a imobilním občanům
• Výměnná burza knih (červenec- srpen)
• Kabelkový bazar v Týdnu knihoven
• KNIHOBUDKA – v květnu byla v Zahradě Hedvy umístěna knihobudka,ve které jsme pravidelně obměňovaly knihy. Rekce na tuto služby byly velice pozitivní.
 
IV. Knihovnicko informační služba
Donášková služba – na požádání
Kopírování, laminování,aj.
Pomoc při práci na PC a s internetem,
BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.
MVS(meziknihovní výpůjční služba)  - byla poskytována všem zájemcům, kteří si daný dokument nenašli v naší knihovně.  Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné.
Byly vyřizovány a zasílány požadavky na knihy z jiných knihoven. Bylo uskutečněno 215 MVS.

On-line informační služby
Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny  i mimo ni, a to z webových stránek knihovny tzv. webové rozhraní OPAC, od května PORTARO
On-line rezervační služba, prolongace. Této služby využilo 6498 čtenářů.
V  Galerii u stromu poznání využívali návštěvníci  wifi síť, tato služba  umožňuje návštěvníkům používat vlastní počítač bez nutné registrace.
Elektronická čtečka knih byla zakoupena již v roce 2011, z řad čtenářů není využívána, slouží při knihovnických lekcích jako ukázka, jaké nosiče dokumentu existují, děti mají možnost si je při výuce vyzkoušet.
Pobočka ve Stránském vykazovala výsledky jak v půjčování knih, tak i využívání bezplatného internetu. Výsledky činnosti jsou uvedeny v oddílu II. Statistika
 
Elektronické služby knihovny
Webová stránka knihovny: www.knihovnarymarov@seznam.cz
Elektronický katalog (Portaro) na stránkách knihovny 
Knihovny na facebooku  knihovna.rymarov.facebook@seznam.cz
Benchmarking knihoven: jsme zapojeni od roku 2013
 
V. Školení a vzdělávání pracovníků v roce 2016

1. RV SKIP – Svinov, Opava,  Bílovec –(Žmolíková)

2. Kontroly dozorčí komise SKIP10 (Žmolíková)

3. Valná hromada SKIP Hradec Králové (Žmolíková)

4. Porady RKC Bruntál (Žmolíková)

5. Kniha ve 21.století – Opava (Žmolíková, KLimentová)

6. 65 let MSVK Ostrava – (Žmolíková)

7. SKIP – Valná hromada v Opavě – (Žmolíková)

8. Zákoník práce – Brno – (Žmolíková)

9. Jak správně řídit knihovnu – Havířov (Žmolíková)

10. Hrátky s pamětí – Jevíčko (Jiroušková)

11. Nácvik komunikačních dovedností – Praha (Jiroušková)

12. Klubko – Olomouc (Klimentová)

13. Metodická návštěva v Krnově – E-knihy

14. Šťastné číslo pro knihovnu – Olomouc(Žmolíková)

15. Práce s chytrým telefonem – Ostrava (Žmolíková)

16. 70. výročí knihovny ve Vrbně pod Pradědem (Žmolíková, Durchánková, KLimentová, Jiroušková)

17. Návštěva Schotenu(Žmolíková, Klimentová, Jiroušková)

18. Veřejné zakázky + Registr smluv- Rýmařov,Bruntál (Žmolíková)

19. Workshop –Šťastné číslo pro knihovnu 4,15

20. Knihovnická dílna Jičín – Klimentová

21. Knihovnický happening- Žmolíková, Klimentová, Jiroušková)

22. Tutor, e-learningové vzdělávání (Jiroušková)

23. Hyde park s Vítem Richtrem- Opava(Žmolíková)

24. Knihovny v hybridním světě- Ostrava (Žmolíková)

25. Čapkovy ženy –Dobříš (Klimentová)

26. Profi knihovník - celokrajská porada –Ostrava (Žmolíková)

27. Centrální portal knihoven – Ostrava  (Žmolíková)

28. Den knihovníků v Přerově (Žmolíková, Klimentová, Jiroušková)

29. Kurz trénování paměti – 2.stupeň (Jiroušková)

30. Knihovny.cz- školení centrální portal knihoven v  Bruntál, školitel PhDr.Marie Šedá (Žmolíková, Klimentová, Jiroušková, Durchánková)

 
VI. Řídící a kontrolní činnost v roce 2016
• Kontrolní činnost podle příslušných právních předpisů
• Zodpovědnost zřizovateli za řádné hospodaření PO včetně hospodaření s majetkem,
• Zodpovědnost za úroveň a poskytování veřejných služeb a za řádný chod organizace
• Plánování odborné, ekonomické  a provozně-technické činnosti
• Zajištění personální agendy
• Účast na školeních, na zastupitelstvech
• Kontrola PO a HP
• Kontrola VZP
• Kontrola OSSZ
• Kontrola hospodaření za rok 2015 ing. Grossová Mária (únor 2016)
• Roční uzávěrky, inventarizace za rok 2015
• Aktualizace vnitřních směrnic
• Archivnictví
• Aktualizace Spisového a skartačního řádu a následné schválení Archivem v Krnově
• Skartace dle protokolu Archivu v Krnově
• Spisová služba (od roku 2012)
• Datová schránka od roku 2009
• metodická pomoc na pobočce ve Stránském
• Zajištění údržbářských  prací,  opravy, aj
• Revize HP
• Revize zabezpečovacího zařízení
• Pravidelné příspěvky do Rýmařovského horizontu
• Propagace akcí  v místním tisku
• Aktualizace web stránek – Jiroušková Michaela www.knihovna.rymarov.cz
• Vedení kroniky
• Zpracování statického vykazování za rok 2015
• Zpracování zprávy o činnosti knihovny za rok 2015
• Příprava plánu akcí  na rok 2016
• Zajištění průběhu akcí dle ročního plánu 2016
• Knihovna je zabezpečena bezpečnostními kamery, které pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit dozor.
•  Projekt Česká knihovna- projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 5750,- Kč
• Čtvrtletní uzávěrky byly zasílány do CSUJ
• Elektronický  podpis  - certifikaci má v platnosti  Lenka Žmolíková
• V knihovně byl po celý rok dodržován knihovní a pracovní řád.
• Spolupráce s RKC , které zajišťuje služby v oblasti zpracování knih – (Smlouva s Městskou knihovnou v Bruntále o poskytování regionálních služeb
• Pracovníci se řídili směrnicemi a ceníky platnými pro daný rok.
• Zajištění dodržování smlouvy s DILIA
• Byla umístěna Knihobudka do zahrady Hedvy – vyrobil Jáchym Panáček(DOPP)
• Dodržování podmínek pojistné smlouvy o škodovém pojištění – Generali Pojišťovna
• Návrhy (Hana Maulerová DoPP)  a realizace tisku kalendáříků – (Trifox Šumperk) které slouží čtenářům k poznámkám, kde si mohou zaznamenat termín vrácení knih.
• Byly vyměněny koberce na dětském oddělení a ve výpůjční prostoru.
• V tomto roce proběhly volby do krajů a senátu, v knihovně byla volební místnost
• Vyčištění sklepních prostor po knihách, které byly napadeny plísní
• Zajištění odvozu knih do sběru ve spolupráci se ZŠ, uč. Markétou Míčkovou
• Účast v projektu projektu Benchmarking  knihoven  od roku 2013 – (červen)
Benchmarking knihoven slouží k vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu. Pro vyhodnocování se používají data získaná při pravidelném ročním sběru statistických dat o knihovně. Účast v aplikaci Benchmarking knihoven je ze strany knihoven dobrovolná. Více na  www.benchmarkingknihoven.cz
• ROI – v letošním roce se knihovna zapojila do projektu a získala Certifikát „Znám
svoje ROI“ Šťastné číslo pro knihovnu je 4,15  tato hodnota znamená, že za každou korunu veřejných prostředků vložených do našeho rozpočtu, poskytla naše knihovna veřejnosti službu v hodnotě 4,15 Kč.
Projekt byl realizován za podpory MK ČR v rámci programu VISK, Projekt realizovala Městská knihovna v Praze a Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko –správní.
Ocenění
SKIP 10 Moravskoslezského a Olomouckého kraje udělil titul Knihovnice Moravskoslezského kraje v roce 2016 Lence Žmolíkové za dlouholetou a úspěšnou snahu o zlepšování a modernizaci služeb v MěK Rýmařov, za zapálenost v oboru, příklad kolegům a za aktivity pro čtenáře, které dlouhodobě přispívají rozvoji regionu.

VII. Automatizovaný knihovnický systém VERBIS
Od května 2015 používáme AKS Verbis, který zaručuje kvalitní spolupráci s regionálním centrem v Bruntále a spolupráci s NK prostřednictvím nového automatizovaného modulu pro CASLIN. Můžeme stahovat hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů.
VERBIS (plná verze pro 5 uživatelů včetně modulu Revize) a webový katalog PORTARO.
AKS zaručuje
- zkvalitnění služeb našim uživatelům
- přechod na moderní systém s bezpečně uloženými daty (DB server) s možností vzdálené správy a podpory
- jednodušší spolupráce se souborným katalogem NK
- webový katalog Portaro poskytuje čtenářům uživatelsky přívětivější prostředí a umožní jim také fulltextové vyhledávání
 
VIII.Personální agenda
V roce 2016 pracovali v knihovně 4 pracovníci pod vedením ředitelky  Bc.Lenky Žmolíkové.
V dětském oddělení pracovala Petra Klimentová, na dospělém oddělení pracovala Věra Durchánková, které byl 21.5.2015 přiznán starobní důchod a Mgr. Michaela Jiroušková, která je za MD Radky Střešinkové.
Úklidové práce byly zajišťovány pracovnicí Martou Uhlířovou na DoPP
Na pobočce ve Stránském nadále pracoval  Roman Křenek na DoPP.
 
 
V Rýmařově, 6/2/2017   Zpracovala : Bc.Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.