Výhled rozpočtu 2019

26. 03. 2018 - 19:14, Rozpočet

Výhled finančního plánu příspěvkové organizace na rok 2019

      Název organizace:                Městská knihovna Rýmařov

Požadovaný příspěvek z rozpočtu města:         2 606 240,00

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY   

Účet

Náklady celkem

Náklady z dotace zřizovatele

Náklady z ostatních zdrojů

501  Majetek OE

0,00

0,00

0,00

501  Periodika

65 000,00

65 000,00

0,00

501  Knihy - účelově 

270 000,00

270 000,00

0,00

501  Nákup materiálu

 40 000,00

40 000,00

0,00

501  Celkem

375 000,00

375 000,00

0,00

502  Elektr.energie

 60 000,00

60 000,00

0,00

502  Celkem

 60 000,00

 60 000,00

0,00

503  Spotřeba ostatní 

 0,00

0,00

0,00

503 Celkem

 0,00

0,00

0,00

504  Prodané zboží

 0,00

0,00

0,00

511  Opravy a udržování

20 000,00

20 000,00

0,00

512  Cestovné

15 000,00

15 000,00

0,00

513  Nákl.na reprezentaci

 3 500,00

3 500,00

0,00

518  Služby pošt

 10 000,00

10 000,0

0,00

518  Služby tel.a radiokom.

 30 000,00

30 000,00

0,00

518  Služby - odvoz odpadu

 5 000,00

 5 000,00

0,00

518  Ostatní služby (revize apod.)

 170 000,00

170 000,00

0,00

518  Služby školení a vzdělávání

 20 000,00

20 000,00

0,00

518  Programové vybavení

 5 000,00

5 000,00

0,00

518  Bankovní poplatky

 5 000,00

5 000,00

0,00

518  Služby - teplo, voda Byterm

220 000,00

220 000,00

0,00

518  Celkem

 465 000,00

465 000,00

0,00

521  Platy zaměstnancům

 1 234 000,00

1 234 000,00

0,00

521  Ostatní osobní výdaje

 31 000,00

31 000,00

0,00

521  Celkem záv.ukazatel

1 265 000,00

1 265 000,00

0,00

524  Povinné pojistné na soc.

308 500,00

308 500,00

0,00

524  Povinné pojistné na zdrav.

111 060,00

111 060,00

0,00

524  Celkem

 419 560,00

419 560,00

0,00

525  Jiné sociální pojištění- kooperativa

 3 000,00

3 000,00

0,00

527  Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2%

 24 680,00

24 680,00

0,00

528  Jiné sociální náklady

 0,00

0,00

0,00

538  Jiné daně a poplatky

 1 000,00

1 000,00

0,00

541  Smluv.pok. a úrok.z prodl.

 0,00

0,00

0,00

542  Jiné pokuty a penále

 0,00

0,00

0,00

543  Odpis pohledávky

 0,00

 0,00

0,00

545 Kurzové ztráty

 0,00

 0,00

0,00

549  Zákonné pojištění

0,00 

0,00

0,00

549 Ostatní nákupy

0,00

0,00

0,00

549  Služby peněžních ústavů- Generali

4 500,00

4 500,00

0,00

549  Odvod za neplnění povinností

 0,00

0,00

0,00

549  Celkem

 4 500,00

4 500,00

0,00

551  Odpisy DNM a DHM

 0,00

 0,00

0,00

558  DDHM, DDNM

 50 000,00

50 000,00

0,00

Náklady celkem

2 706 240,00

2 706 240,00

0,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

 

Účet

Výnosy CELKEM

Hlavní činnost

Doplňková činnost, granty

601 Tržby z prodeje vlast.výrobků

0,00

0,00

0,00

602 Výnosy z prodeje ostatních služeb

100 000,00

100 000,00

0,00

602 Tržby z pronájmů

0,00

0,00

0,00

602 Celkem

100 000,00

100 000,00

0,00

604 Tržby za prodané zboží

0,00

0,00

0,00

644 Úroky

0,00

0,00

0,00

641 Sml.pokuty a úroky z prodl.

0,00

0,00

0,00

645 Kurzové zisky

0,00

0,00

0,00

648 Použití fondů

0,00

0,00

0,00

649 Jiné ostatní výnosy

0,00

0,00

0,00

651 Příjmy z prodeje

0,00

0,00

0,00

655 Výnosy z krátkodobého fin. majetku

0,00

0,00

0,00

672 Výnosy z nároku na prostř.SR (odpisy)

0,00

0,00

0,00

691 Ostatní dotace

0,00

0,00

0,00

Výnosy celkem

100 000,00

100 000,00

0,00

 

V Rýmařově dne   11.09.2017

 

 

Provozní doba

pondělí   9:00 – 18:00
úterý       9:00 – 18:00
středa       zavřeno
čtvrtek    9:00 – 17:00
pátek      9:00 – 17:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2018
České dějiny a jejich souvislosti II.:

1. přednáška: 3. 10.

2. přednáška: 17. 10.

3. přednáška: 31. 10.

4. přednáška: 14. 11.

5. přednáška: 29. 11.

6. přednáška: 12. 12.

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 554 212566 nebo osobně.