Virtuální univerzita www.e-senior.cz

1. 04. 2018 - 10:47, Služby

www.e-senior.cz

Univerzita třetího věku

 • Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Uvádí se, že celkově je 22 univerzitami a vysokými školami nabízeno více jak 400 různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé České republice zhruba 30 000 seniorů. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního stáří nedostupná.

 

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

 • Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy.
 • Systém výuky je založen na předem vysokoškolskými lektory natočenými přednáškami, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Využitím moderních ICT je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.
 • VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a další aktivity, kdekoliv kde je dostupný internet – v knihovnách, školách, informačních střediscích, klubech seniorů a podobně.
 • Tato forma výuky - přednášky poskytované jednotlivými univerzitami v tzv. konzultačních střediscích i v „neuniverzitních“ městech - je chápána jako další možná forma distančního seniorského vzdělávání.

 

Přínos rozšíření výuky U3V do regionů

 • Organizace zapojené do seniorského vzdělávání seznamují veřejnost v místě svého působení o své aktivitě (místní tisk, ústně apod.) a mohou tak propagovat i své další činnosti. Ve spolupráci s místním zastupitelstvem pak vzrůstá i povědomí seniorů o zájmu a snaze zvyšovat kvalitu života seniorů.

 

Přínos rozšíření výuky U3V pro seniory

 • Positivem Virtuální výuky pro seniory je mimo získávání nových poznatků, plnohodnotně stráveného času a vlastního pocitu sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt – pravidelné setkávání účastníků stejné generace při skupinové výuce, kteří nejen že si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických zkušeností, diskusi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v běžném životě obklopovány. Nedílným pozitivem je pak i nenásilné získání základní počítačové gramotnosti, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.

 

Všeobecné podmínky studia. Účastník VU3V

 • je senior registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS) na základě své písemné přihlášky. Zúčastňuje se přednášek a dodržuje daná pravidla KS. Svůj zájem o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích testů, tak i samostatného testu po každé přednášce a celkového závěrečného testu. Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia –  studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník certifikát o absolutoriu Virtuální Univerzity třetího věku. Bude-li mít senior opět zájem o pokračování ve studiu, může pokračovat ve svém KS v dalších zvolených tématech.

 

Způsob výuky

 • Senioři společně shlédnou každých 14 dní - podle harmonogramu konkrétního KS – ve zvolené místnosti natočené přednášky, které jsou umístěny na Seniorském portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze řízená pověřeným lektorem v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.
 • Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi.
 • Časový prostor následujících 14ti může každý senior buď samostatně - nebo ve skupinkách - využít k samostudiuv libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu – z domova, v rámci rodiny, v KS, v PC učebnách, v knihovnách apod.). Senior si může přehrát celou přednášku, nebo jen její určité části. Své znalosti si může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. Pokud má senior problém s ovládáním počítače, možností přístupu k němu, nebo je pro něj vyhovující tištěná podoba přednášky, senior může též studovat z připraveného sylabu.
 • Další přednáška (za 14 dní) se doporučuje zahájit diskuzí o samostudiu, popř. nejasnostmi při studiu předchozí přednášce, či doplněním souvisejících informací, které si senioři samostatně vyhledávají v dostupné literatuře nebo na internetu. V případě nejasností je možné se společně vrátit k jednotlivým sekvencím předcházející přednášky a upřesnit si eventuelní nejasnosti. Teprve poté následuje další - nová - přednáška.
 • Po ukončení semestru a splnění daných podmínek o studiu proběhne slavností ukončení pro všechny seniorské studenty, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.
 • Pilotní semestr – Astronomie, 4 přednášky – téma je zvoleno pro všechna nová střediska a slouží především k pochopení systému studia a ověření způsobu přijatelnosti pro seniory i pro KS. Tento semestr se nezapočítává do celkových6 kursů nutných k absolvování studijního programu.

Další semestry – témata si volí senioři v KS sami. Kurs (semestr) obsahuje 6 přednášek na zvolené téma

 • Lesnictví
 • Využití informačních technologií

 • Podporování rozhodování a řízení

 • Vývoj a současnost Evropské unie

 • Pěstování a využití jedlých a léčivých hub

 • Etika jako východisko z krize společnosti

 • Kouzelná geometrie

 • Vývoj a historie české myslivosti

 • Dějiny oděvní kultury

 • Čínská medicína v naší zahrádce

 • Hudební nástroje

 • Osobní finance

 • Lidské zdraví

SHRNUTÍ

 • Cíl projektu: Zvýšit možnosti seniorů v rámci aktivního trávení volného času*Podporovat aktivní sdružování občanů* Zvýšit vědomostí úroveň seniorů v rámci udržování duševní svěžesti*Zvýšení aktivnosti obyvatel a možnost využití jejich nabytých zkušeností v rámci široké činnosti regionu v oblasti udržitelného rozvoje venkova.
 • Průběh přednášky: Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní *Účastník sleduje přednášku v kolektivu (místnost KS) přenosem z internetuna plátno* Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test, (poté samostatně,včetně závěrečného testu.)* Mezi jednotlivými přednáškami může senior studovat na internetu individuálně. Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky v konzultačním středisku.
 • Podmínky studia pro seniora: vyplněná a KS potvrzená přihláška* statut důchodce (senior, osoby se sníženou zaměstnaností a 50 +)* zaplacený studijní poplatek* výhodou – nikoliv však podmínkou - je znalost práce s PC a možnost přístupu na internet v domácím prostředí.

Studijní poplatek    * Astronomie: 150,- Kč * Lesnictví, Vývoj informačních technologií, Vývoj a současnost EU, Podpora rozhodování a řízení, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub  200,- Kč * Etika, Myslivost, Geometrie, Odívání, Bylinky, Nástroje, Zdraví, Finance: 300,- Kč/semestr

 

Další informace:

Celý vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit. (Senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti, může semestr vynechat a poté opět pokračovat.)

Po ukončení každého semestru senior obdrží Pamětní list, po ukončení 6. semestrů obdrží senior při promoci v aule ČZU v Praze certifikát o „Absolvování Univerzity třetího věku“. Bude-li mít senior zájem o další studium, může pokračovat v dalším výukovém cyklu.

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.