Hodnocení za rok 2008

26. 03. 2018 - 18:58, Hodnocení činnosti knihovny

MěK Rýmařov je od 1.7.1996  samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8943 obyvatel. MěK pracovala v roce 2008 podle ročního plánu. Knihovna  usilovala  o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny a starala se pobočku v Janovicích a ve Stránském.

Pobočka v Janovicích, která je v činnosti od roku 2005 plnila knihovnicko informační službu pod vedením pana Jiřího Jahna. Od 1.2.2008 začala provoz pobočka ve Stránském pod vedením pana Romana Křenka.

 

I. Knihovní fondy

Průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v systému KP win  SQL 1.0 s přechodem do nové verze KPWIN SQL 1.1

Na upgrade ASK knihovna získla grant VISK 3 ve výši 71000,- Kč. V knihovně proběhla pravidelná, hloubková aktualizace knihovního fondu, byly vyřazeny zastaralé a opotřebované knihy. V červenci proběhla revize knihovního fondu, řádný zápis a závěr revize je uložen v knihovně.

Pravidelnou údržbou knihovního fondu (opravy, balení přeznačkovávání) jsou knihy věcně i hygienicky  zaopatřeny. Předplatného časopisů a denního tisku pro MěK bylo soustavně zajišťováno. Knihovní fond byl  nakupován a zpracováván  prostřednictvím  Regionálního knihovnického centra v  Bruntále/RKC/ z příspěvků MěK Rýmařov , s kterým prostřednictvím Městské knihovny v Bruntále má knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a je placená 12, Kč za 1 zpracovanou knihu

 

Stav KF k 31.12.2008

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

Hudebniny

celkem

9004

15060

1433

4954

713

132

277

31573

- přírůstek KF                         1409 svazků

- úbytek KF                            1715 svazků

- počet odebíraných periodik     68 titulů

 

II.Statistika  -  čtenáři-návštěvníci-výpůjčky

 

Janovice

Stránské

celkem

Rýmařov

Rýmařov + pobočky

čtenáři celkem:

10

18

28

965

993

z toho do 15 let

4

4

8

272

280

 

 

 

 

 

 

celkem návštěvníků knihovny

198

238

436

22716

23152

počet návštěvníků na internetu

170

180

350

7428

7778

celkem návštěvníci knihovny

a internetu

368

418

786

30144

30930

virtuální návštěvníci

 

 

 

3360

3360

návštěvníci knihovny, internetu + virtuální on line

368

418

786

33504

34290

výpůjčky

Janovice

Stránské

celkem

Rýmařov

Rýmařov + pobočky

 naučná dospělé

 

89

89

26782

26871

beletrie

80

146

226

21451

21677

naučná pro mládež

 

47

47

3347

3394

mládež krásná

17

37

54

6099

6153

jiné

 

 

 

300

300

celkem výpůjčky

97

319

416

57979

58395

časopisy z výpůjček celkem

 

26

26

13369

13395

 

 

Služby čtenářům  - vzdělávací a kulturní akce, MVS

Počet akcí

Účast

MVS

meziknihovní výpůjční služba

zaslané

MVS

 

obdržené

  101

5750

149

10

 

Plánovaný počet čtenářů byl 13% , skutečnost je 11,14 % čtenářů z počtu obyvatel (8909) V letošním roce byly opět zavedeny registrační poplatky u dětí do 15 let ve výši 50,-Kč na rok.

 

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže aj.

 • Výstavy v Galerii :    Hvar ve fotografiích Lenky Romaňákové

Výstava pastelů J. Morávka

Kouzlo barev Jany Štolfové

Den Země s Brontosaurem

Obálka knihy – výstava prací výtvarné soutěže

Výběr z díla malých formátů Josefa Škubny

Asie – projekt ZUŠ

Banát – krajina a lidé  /Ivo Dokoupil

Česko proti chudobě /manželé Světákovi

Fotografie Pavla Mitošinky

Vánoční zvonění – betlémy, zvonečky andílci z rukou dětí ZUŠ

  

 • Besedy                       Sandra Vebrová / autorské čtení

Jiří Pasz / Uganda – perla Afriky

Pavel Zajíček a Tomáš Vtípil / Zhudebněná poezie – autorské čtení

Prof.MVDr.Vojtěch Lisák,Csc / Prevence-základ zdraví

Milan Gelnar / Astrologie a partnerské vztahy

Den Země  - Brontosaurus Jeseník

Jiří Mára / Nový Zéland – země protinožců(severní ostrov)

Ivo Dokoupil / O životě Čechů v Banátu

Vladimír Šimek / Idioti kolem světa

Kateřina a Jan  Svitákovi / Česko proti chudobě

Petra Braunová / autorské čtení                 

 • Soutěže pro děti                   

Pravidelné měsíční soutěže pro všechny

      „Obálka knihy“ – výtvarná soutěž

 • Knihovnické lekce a besedy pro školami na téma :

Ilustrátoři dětských knih

Estetická výchova – impresionismus

Karel Čapek : Dášeňka

Vznik a vývoj písma

Pověsti našeho kraje

Astrid Lingrenová

Zdeněk Svěrák dětem

Jan Werich : Fimfárum

Knihovnické lekce pro ZŠ 1.-9. ročník

Knihovnické lekce pro aSŠ

Výběr ze školní četby

Exkurze mateřských škol

 • BMI – /březen měsíc internetu

Noc s Andersenem pro děti ze ZŠ se speciálním zaměřením

Výhoda pro znevýhodněné

Vyhodnocení výtvarné soutěže – Obálka knihy

 • Jiné    

Donášková služba starším a imobilním občanům

Výměnná burza knih

Sběr papíru

 • Týden knihoven

6.-12.10.2008 – ve středu byl Den otevřených dveří, registrace zdarma.

VŘSČ -Celé Česko čte Čapka         

 

IV. Knihovnicko informační služba

Donášková služba – na požádání

Kopírování, laminování,aj.

Pomoc při práci na PC a s internetem

BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.

On-line informační služby

MVS  - byla poskytována všem zájemcům, kteří si daný dokument, nenašli v naší knihovně.  Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné.

Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny  i mimo ni, a to z webových stránek knihovny tzv. webové rozhraní, což umožnil nový AKP KPwin SQL 1.1

 

V.Grantová politika

V roce 2008 žádala knihovna prostřednictvím Grantu Ministerstva kultury, odborem umění a knihoven VISK3 dotaci na Upgrade KPwin SQL1.0 na  Kpwin SQL 1.1.

Celková výše projektu  byla 101780,- Kč .

Státní dotace byla přiznána ve výši 71000,-Kč . Na realizaci projektu bylo čerpáno  101780,- Kč.  Z celkových nákladů na projekt byla ze strany knihovny spoluúčast 30,25%.

Díky novému systému se zkvalitnila spolupráce s regionálním centrem a spolupráce s NK prostřednictvím nového automatického modulu pro CASLIN.

Nová verze umožnila celou řadu nových funkcí ve výpůjčním modulu,rešerších,akvizici a katalogizaci  včetně zlepšení statistických výstupů (deníku veřejné knihovny)

      Nové tiskové moduly přinesly celou řadou zásadních zlepšení.

Čtenářům je umožněna on-line služba rezervace, prolongace aj

Velkým přínosem je možnost stahovat  hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů

 

VI. Řídící a kontrolní činnost v roce 2008

 • Účast na školeních :   Klub Casanova při SLU Opava / Žmolíková           

Konference „Kniha v 21.století „– SLU Opava / Žmolíková

Školení OBZP a PO pracovníků knihovny

 • Kontrola inventarizace a hospodaření – kontrolní výbor
 • Kontrola PO a HP
 • Archivnictví
 • Příspěvky do novin
 • spolupráce s pečovatelskou službou a s Diakonií
 • účast na zastupitelstvech, na kulturních komisích aj.
 • kontrola Kontrolního výboru Města Rýmařov
 • údržbářské práce,  opravy
 • revize KF - červenec 2008
 • revize HP
 • aktualizace KF a metodická činnost na pobočce v Janovicích a ve Stránském
 • Opravy po haváriích – prasklé vodovodní potrubí na dospělém oddělení
 • Revize zabezpečovacího zařízení
 • Aktualizace  webových stránek

 

Z důvodu nedostačujících prostor pro uložení knihovního fondu byla půjčovna pro dospělé dovybavena novými regály, které byly umístěny do uliček před okny. To byl jediný způsob, jak zajistit kvalitní uložení knihovního fondu,  aby nemuselo docházet k častému vyřazování knih.

Do  dětského oddělení byly zakoupeny nové dveře, které vylepšily estetický dojem knihovny. Pro využívání výstavních prostor byly zakoupeny nové rámy 100*70 cm a 70*50 cm. Bezpečnostní kamery pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit dozor.

 

VII.Personální agenda

V roce 2008 pracovaly v knihovně 4 pracovnice pod vedením ředitelky Bc.Lenky Žmolíkové. V dětském oddělení pracovala Petra Klimentová do 15.10.2008, poté odešla na mateřskou dovolenou. Od 1.10. na zástup MD byl přijat Martin Holouš. Na dospělém oddělení pracovala po celý rok Věra Durchánková a Jana Oharková, která jako důchodkyně pracovala do 31.8.2008. Od 1.9.2008 byla přijata Radka Střešinková, studentka 3. ročníku FPF SLU v Opavě. Uklizečka paní Marie Šilhánková pracovala na Dohodu o pracovní činnosti na 2 hodiny denně do 29.2.2008. Od 1. března převzala uklizečské práce Dana Macečková, která na Dohodu o pracovní činnosti pracovala v knihovně do 30.9. 2008. Poté opět na Dohodu o pracovní činnosti nastoupila paní Marie Šilhánková. Jak již bylo zmíněno v úvodu při městské knihovně pracují dvě pobočky, v Janovicích pod vedením Jiřího Jahna  a ve Stránském s knihovníkem Romanem Křenkem.

 

V Rýmařově, 23.1.2009                                Zpracovala : Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.