Rozpočet 2017

1. 04. 2018 - 11:02, Rozpočet

Finanční plán příspěvkové organizace na rok 2017

      Název organizace:                Městská knihovna Rýmařov

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY  

 

 

Účet

Náklady celkem

Náklady z dotace zřizovatele

Náklady z ostatních zdrojů

501  Periodika

65 000,00

65 000,00

0,00

501  Knihy - účelově 

270 000,00

270 000,00

0,00

501  Nákup materiálu

 40 000,00

40 000,00

0,00

501  Celkem

375 000,00

375 000,00

0,00

502  Elektr.energie

 60 000,00

60 000,00

0,00

502  Celkem

 60 000,00

 60 000,00

0,00

503  Spotřeba ostatní 

 0,00

0,00

0,00

503 Celkem

 0,00

0,00

0,00

504  Prodané zboží

 0,00

0,00

0,00

511  Opravy a udržování

 20 000,00

20 000,00

0,00

512  Cestovné

15 000,00

 15 000,00

0,00

513  Nákl.na reprezentaci

 3 500,00

3 500,00

0,00

518  Služby pošt

 10 000,00

10 000,0

0,00

518  Služby tel.a radiokom.

 40 000,00

40 000,00

0,00

518  Služby - odvoz odpadu

 5 000,00

 5 000,00

0,00

518  Ostatní služby (revize apod.)

 136 653,00

136 653,00

0,00

518  Služby školení a vzdělávání

 15 000,00

15 000,00

0,00

518  Programové vybavení

 5 000,00

5 000,00

0,00

518  Bankovní poplatky

 5 000,00

5 000,00

0,00

518  Služby - teplo, voda Byterm

200 000,00

200 000,00

0,00

518  Celkem

 444 320,00

444 320,00

0,00

521  Platy zaměstnancům

 1 038 000,00

1 038 000,00

0,00

521  Ostatní osobní výdaje

 30 000,00

30 000,00

0,00

521  Celkem záv.ukazatel

1 068 000,00

1 068 000,00

0,00

524  Povinné pojistné na soc.

 259 500,00

259 500,00

0,00

524  Povinné pojistné na zdrav.

93 420,00

93 420,00

0,00

524  Celkem

 352 920,00

352 920,00

0,00

525  Jiné sociální pojištění- 0,00kooperativa

 3 000,00

3 000,00

0,00

527  Zákonné soc.nákl. (FKSP)

 20 760,00

20 760,00

0,00

528  Jiné sociální náklady

 0,00

0,00

0,00

538  Jiné daně a poplatky

 1 000,00

1 000,00

0,00

541  Smluv.pok. a úrok.z prodl.

 0,00

0,00

0,00

542  Jiné pokuty a penále

 0,00

0,00

0,00

549  Zákonné pojištění

0,00 

0,00

0,00

549  Služby peněžních ústavů- Generali

 4 500,00

4 500,00

0,00

549  Odvod za neplnění povinností

 0,00

0,00

0,00

549  Celkem

 4 500,00

4 500,00

0,00

551  Odpisy dlouhodobého majetku

 27 667,00

27 667,00

0,00

557  Nákl.z odepsaných pohledávek

 0,00

0,00

0,00

558  DDHM, DDNM

 50 000,00

50 000,00

0,00

563  Kurzové ztráty

 0,00

0,00

0,00

Náklady celkem

 2 418 000,00

 2 418 000,00

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

 

Účet

Výnosy CELKEM

Hlavní činnost

Doplňková činnost, granty

601 Tržby z prodeje vlast.výrobků

0,00

0,00

0,00

602 Výnosy z prodeje služeb - stravné

0,00

0,00

0,00

602Výnosy z prodeje ostatních služeb

100 000,00

100 000,00

0,00

602 Celkem

100 000,00

100 000,00

0,00

603 Výnosy z pronájmů

0,00

0,00

0,00

604 Výnosy z prodaného zboží

0,00

0,00

0,00

662 Úroky

0,00

0,00

0,00

641 Sml.pokuty a úroky z prodl.

0,00

0,00

0,00

663 Kurzové zisky

0,00

0,00

0,00

648 Čerpání fondů

0,00

0,00

0,00

649 Ostatní výnosy z činnosti

0,00

0,00

0,00

645 Výnosy z prodeje DNM

0,00

0,00

0,00

646 Výnosy z prodeje DHM

0,00

0,00

0,00

669 Ostatní finanční výnosy

0,00

0,00

0,00

672 Výnosy z nároku na prostř.SR(odpisy)

0,00

0,00

0,00

672 Výnosy z nároku na prostř.ÚSC

2 318 000,00

2 318 000,00

0,00

674 Výnosy z ostatních nároků

0,00

0,00

0,00

Výnosy celkem

2 418 000,00

2 418 000,00

0,00

 

V Rýmařově dne   10.01.2017

 

 

Provozní doba

pondělí   9:00 – 18:00
úterý       9:00 – 18:00
středa       zavřeno
čtvrtek    9:00 – 17:00
pátek      9:00 – 17:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2018
České dějiny a jejich souvislosti II.:

1. přednáška: 3. 10.

2. přednáška: 17. 10.

3. přednáška: 31. 10.

4. přednáška: 14. 11.

5. přednáška: 29. 11.

6. přednáška: 12. 12.

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 554 212566 nebo osobně.