Rozpočet 2018

1. 04. 2018 - 11:47, Rozpočet

Návrh finančního plánu příspěvkové organizace na rok 2018

      Název organizace:                Městská knihovna Rýmařov

Požadovaný příspěvek z rozpočtu města:         2 606 240,00

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY   

Účet

Náklady celkem

Náklady z dotace zřizovatele

Náklady z ostatních zdrojů

501  Majetek OE

0,00

0,00

0,00

501  Periodika

65 000,00

65 000,00

0,00

501  Knihy - účelově 

270 000,00

270 000,00

0,00

501  Nákup materiálu

 40 000,00

40 000,00

0,00

501  Celkem

375 000,00

375 000,00

0,00

502  Elektr.energie

 60 000,00

60 000,00

0,00

502  Celkem

 60 000,00

 60 000,00

0,00

503  Spotřeba ostatní 

 0,00

0,00

0,00

503 Celkem

 0,00

0,00

0,00

504  Prodané zboží

 0,00

0,00

0,00

511  Opravy a udržování

20 000,00

20 000,00

0,00

512  Cestovné

15 000,00

15 000,00

0,00

513  Nákl.na reprezentaci

 3 500,00

3 500,00

0,00

518  Služby pošt

 10 000,00

10 000,0

0,00

518  Služby tel.a radiokom.

 30 000,00

30 000,00

0,00

518  Služby - odvoz odpadu

 5 000,00

 5 000,00

0,00

518  Ostatní služby (revize apod.)

 170 000,00

170 000,00

0,00

518  Služby školení a vzdělávání

 20 000,00

20 000,00

0,00

518  Programové vybavení

 5 000,00

5 000,00

0,00

518  Bankovní poplatky

 5 000,00

5 000,00

0,00

518  Služby - teplo, voda Byterm

220 000,00

220 000,00

0,00

518  Celkem

 465 000,00

465 000,00

0,00

521  Platy zaměstnancům

 1 234 000,00

1 234 000,00

0,00

521  Ostatní osobní výdaje

 31 000,00

31 000,00

0,00

521  Celkem záv.ukazatel

1 265 000,00

1 265 000,00

0,00

524  Povinné pojistné na soc.

308 500,00

308 500,00

0,00

524  Povinné pojistné na zdrav.

111 060,00

111 060,00

0,00

524  Celkem

 419 560,00

419 560,00

0,00

525  Jiné sociální pojištění- kooperativa

 3 000,00

3 000,00

0,00

527  Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2%

 24 680,00

24 680,00

0,00

528  Jiné sociální náklady

 0,00

0,00

0,00

538  Jiné daně a poplatky

 1 000,00

1 000,00

0,00

541  Smluv.pok. a úrok.z prodl.

 0,00

0,00

0,00

542  Jiné pokuty a penále

 0,00

0,00

0,00

549  Zákonné pojištění

0,00 

0,00

0,00

549 Ostatní nákupy

0,00

0,00

0,00

549  Služby peněžních ústavů- Generali

4 500,00

4 500,00

0,00

549  Odvod za neplnění povinností

 0,00

0,00

0,00

549  Celkem

 4 500,00

4 500,00

0,00

551  Odpisy dlouhodobého majetku

 13 833,00

13 833,00

0,00

557  Nákl.z odepsaných pohledávek

 0,00

0,00

0,00

558  DDHM, DDNM

 50 000,00

50 000,00

0,00

563  Kurzové ztráty

 0,00

0,00

0,00

Náklady celkem

2 720 073,00

2 720 073,00

0,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

 

Účet

Výnosy CELKEM

Hlavní činnost

Doplňková činnost, granty

601 Tržby z prodeje vlast.výrobků

0,00

0,00

0,00

602 Výnosy z prodeje služeb - stravné

0,00

0,00

0,00

602Výnosy z prodeje ostatních služeb

100 000,00

100 000,00

0,00

602 Celkem

100 000,00

100 000,00

0,00

603 Výnosy z pronájmů

0,00

0,00

0,00

604 Výnosy z prodaného zboží

0,00

0,00

0,00

662 Úroky

0,00

0,00

0,00

641 Sml.pokuty a úroky z prodl.

0,00

0,00

0,00

663 Kurzové zisky

0,00

0,00

0,00

648 Použití fondů

0,00

0,00

0,00

649 Jnié výnosy z činnosti

0,00

0,00

0,00

645 Výnosy z prodeje DNM

0,00

0,00

0,00

646 Výnosy z prodeje DHM

0,00

0,00

0,00

655 Výnosy z krátkodobého fin. majetku

0,00

0,00

0,00

672 Výnosy z nároku na prostř.SR (odpisy)

13 833,00

13 833,00

0,00

691 Ostatní dotace

0,00

0,00

0,00

674 Výnosy z ostatních nároků

0,00

0,00

0,00

Výnosy celkem

113 833,00

113 833,00

0,00

 

V Rýmařově dne   11.09.2017

 

 

Provozní doba

pondělí   9:00 – 18:00
úterý       9:00 – 18:00
středa       zavřeno
čtvrtek    9:00 – 17:00
pátek      9:00 – 17:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2018
České dějiny a jejich souvislosti II.:

1. přednáška: 3. 10.

2. přednáška: 17. 10.

3. přednáška: 31. 10.

4. přednáška: 14. 11.

5. přednáška: 29. 11.

6. přednáška: 12. 12.

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 554 212566 nebo osobně.