Hodnocení za rok 2009

26. 03. 2018 - 19:01, Hodnocení činnosti knihovny

MěK Rýmařov je od 1.7.1996  samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8822 obyvatel. MěK pracovala v roce 2009 podle ročního plánu. Knihovna  usilovala  o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny a starala se pobočku v Janovicích a ve Stránském.

Pobočka v Janovicích, která byla zřízena v roce 2005 přestala plni knihovnicko informační službu, proto byla na základě Zápisu č.17/2009 z jednání Osadního výboru v Janovicích  k 31/12.2009 zrušena. Od 1.2.2008 knihovnicko-informační službu plní pobočka ve Stránském pod vedením pana Romana Křenka.

 

I. Knihovní fondy

V knihovně probíhá průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v systému KP win  SQL 1.1 a  pravidelná údržba knihovního fondu (opravy, balení, přeznačkování) čímž jsou knihy věcně i hygienicky  zaopatřeny. Předplatného časopisů a denního tisku pro MěK bylo soustavně zajišťováno. Knihovní fond byl  nakupován a zpracováván  prostřednictvím  Regionálního knihovnického centra v  Bruntále/RKC/ z příspěvků MěK Rýmařov , s kterým prostřednictvím Městské knihovny v Bruntále má knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních

a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a je placená 12, Kč za 1 zpracovanou jednotku

 

 

Stav KF k 31.12.2008

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

Hudebniny

celkem

9480

15960

1464

5127

724

138

277

33170

- přírůstek KF                         1668 svazků

- úbytek KF                                71 svazků

- počet odebíraných periodik     70 titulů

 

II.Statistika  -  čtenáři-návštěvníci-výpůjčky

 

Janovice

Stránské

celkem

Rýmařov

Rýmařov + pobočky

čtenáři celkem:

5

20

25

1035

1060

z toho do 15 let

 

5

5

329

334

 

 

 

 

 

 

celkem návštěvníků knihovny

22

273

295

36183

       

36957

z toho návštěvníků knihovny

12

195

207

14103

14310

z toho návštěvníků na internetu

10

78

88

5762

5850

z toho návštěvníků na akcích

 

 

 

5352

5352

z toho on-line návštěvníci

 

 

 

10966

11445

výpůjčky

Janovice

Stránské

celkem

Rýmařov

Rýmařov + pobočky

 celkem výpůjčky

 38

204

242

49015

49257

naučná dospělé

 

47

47

7614

7661

beletrie

 38

102

140

23554

23694

naučná pro mládež

 

39

39

1305

1344

mládež krásná

 

16

16

3192

3208

periodika

 

 

 

13139

13139

jiné

 

 

 

211

211

 

Služby čtenářům  - vzdělávací a kulturní akce, MVS

Počet akcí

Účast

MVS (meziknihovní výpůjční služba)     zaslané

MVS  obdržené

  93

5352

127

27

 

Plánovaný počet čtenářů byl 13% , skutečnost je 12 % čtenářů z počtu obyvatel (8822)

 

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže aj.

 • Výstavy v Galerii :   

Výstava fotografií – Antonín Mikšík

Buddhismus – „Diamantová cesta“

Stromy – M.Šmirek s Gymnáziem Rýmařov

Tvorba do roku 1989 – Jindřich Štreit

Zahraniční projekty – Jindřich Štreit

České projekty – Jindřich Štreit

Současná tvorba – Jindřich Štreit

Absolventi ZUŠ

Plenér ze hřbitova v Úsově

Fotografie  hmyzu -  Stanislav Krejčík

Sněhová vločka –  vločky a betlémy z rukou dětí ZUŠ

 • Výstavy na půjčovně

Výročí spisovatelů : J. Škvorecký, K. Světlá, O.Sekora, E.A.Poe, K.Poláček, O.Wilde, J.Otčenášek, Květa Legátová, Zdeňka Krejčová, R.John, J.Trnka, R.Rolland, E.Šedivá

                                               Pověsti – výtvarná soutěž

Kniha mého srdce

Jak vypadá knihožrout – výtvarná soutěž

 

 • Besedy                                  

Buddhismus – „Diamantová cesta“

Tvorba do roku 1989 – Jindřich Štreit(fotograf)

Zahraniční projekty – Jindřich Štreit

České projekty – Jindřich Štreit

Současná tvorba – Jindřich Štreit

Jiří Mára(cestovatel) – Nový Zéland –jižní ostrov

Arnošt Vašíček(spisovatel, záhadolog) -Vesmírné přízraky

Alena Ježková(spisovatelka) – Staré pověsti české a moravské

                       

 • Soutěže nejen pro děti                    

 „Namaluj pověst o …“ – výtvarná soutěž

„Jak vypadá knihožrout“ – výtvarná soutěž

     

 • Knihovnické lekce a besedy pro školami na téma :

Jiří Žáček

Harry Potter

Hlasité čtení

Knihovnické lekce pro ZŠ 1.-9. ročník

Knihovnické lekce pro střední školy

Výběr ze školní četby

Exkurze mateřských škol

Odpolední čtení v MŠ- čtení dětem před spaním

 

 • březen měsíc knihy

Noc s Andersenem (účast 12 dětí ze ZŠ Malá Morávka)

Vyhodnocení výtvarné soutěže – Pověsti

Návštěvy v MŠ, Revoluční – čtení dětem před odpoledním spaním

 

 • Jiné    

Donášková služba starším a imobilním občanům

Výměnná burza knih

Návštěvy v domě s pečovatelskou službou – půjčováni knih

 

 • Týden knihoven

Registrace zdarma po  celý týden

Čtenářská amnestie

VŘSČ – pocta Ondřeji Sekorovi

Čtení pro MŠ  z knih O.Sekory

Výstava Top 12 – Kniha mého srdce

 

Během Týdne otevřených dveří, který naše knihovna uspořádala v Týdnu knihoven, se zaregistrovalo 159 dětských čtenářů a 112 dospělých čtenářů a v několika případech byla také využita čtenářská amnestie.

* Velké říjnové společné čtení navštívilo 5 tříd základní školy a celkově se jej zúčastnilo 114 čtenářů, kteří četli knihy Ondřeje Sekory.

* Beseda s fotografem, prof.Mgr.Jindřichem Štreitem se také setkala s vysokou návštěvností. Celkem se jí zúčastnilo 22 lidí.

* Během čtení pro mateřské školy, navštívily knihovnu 3 školky s celkovým počtem 75 dětí.

* Knihovna také představila prostřednictvím výstavky Top 12 knih, které zápolily o prvenství v anketě Kniha Mého Srdce a v Galerii u stromu poznání proběhla výstava fotografií z dílny Jindřicha Štreita.

Celkový počet návštěv na akcích v TK byl 233 lidí, celkem fyzické návštěvy se vyšplhaly na 754 návštěvníků.

           

IV. Knihovnicko informační služba

Donášková služba – na požádání

Kopírování, laminování,aj.

Pomoc při práci na PC a s internetem

 

BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.

 

MVS  - byla poskytována všem zájemcům, kteří si daný dokument nenašli v naší knihovně.  Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné.

 

Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny  i mimo ni, a to z webových stránek knihovny tzv. webové rozhraní.

On-line informační služby

On-line rezervační služba, prolongace

 

Ke konci roku byl pokryt prostor v Galerii u stromu poznání wifi sítí, což umožňuje návštěvníkům na svém PC v těchto prostorách pracovat s internetem.

 

V. Školení a vzdělávání pracovníků v roce 2009

            Účast a dokončení půlročního knihovnického kurzu – (Martin Holouš)

Společnost a četba - Konference 21.století na SLU Opava (Žmolíková, Střešinková, Durchánková)

            Školení PO a OBZP – všichni pracovníci

            SKIP – Klubko, účast Martina Holouše

            Knihovny současnosti 2009 ,konference na Seči – Žmolíková

            Den knihovníků v Olomouci - (Žmolíková, Holouš)

Vzdělávací a poznávací zájezd  - Náchod,Hradec Králové, Jeseník (Žmolíková, Holouš)

Právnické minimum 9ti denní školení ředitelů knihoven v Jihlavě- (Žmolíková)

Radka Střešinková ukončila bakalářské studium na VŠ SLU Opava– obor knihovnictví

Martin Holouš ukončil půlroční knihovnický kurz  pořádaný SVK Ostrava.

VI. Řídící a kontrolní činnost v roce 2009

 • Účast na školeních, na zastupitelstvech, na kulturních komisích aj.
 • Kontrola inventarizace a hospodaření – kontrolní výbor
 • Kontrola PO a HP
 • kontrola Kontrolního výboru Města Rýmařov
 • kontrola následná
 • Kontrola FÚ na čerpání grantů 2003-2008
 • Kontrola OSSZ
 • Archivnictví
 • aktualizace KF a metodická činnost na pobočce v Janovicích a ve Stránském
 • zrušení pobočky v Janovicích k 31/12/2009 pro nezájem z řad občanů
 • zajištění přeložky internetu z pobočky Janovice do pobočky Stránské
 • spolupráce s pečovatelskou službou a s Diakonií byla ke konci roku ukončena výpůjční činnost z nezájmu obyvatel domu.
 • Opravy WC
 • údržbářské práce,  opravy, malování, výměna koberce v ředitelně
 • úklid a malování sklepních prostor, kde jsou umístěny knihy, které se nevlezou do volného výběru
 • Renovace WC pro veřejnost v 1.poschodí
 • revize HP
 • Revize zabezpečovacího zařízení
 • Revize elektriky a elektrického zařízení
 • Pravidelné příspěvky do Rýmařovského horizontu
 • Propagace akcí  v místním tisku
 • Aktualizace  webových stránek – zajišťuje Martin Holouš
 • Vedení kroniky
 • Zpracování statického vykazování za rok 2008
 • Příprava plánu na rok 2010
 • Koncem roku byla knihovna obnovena počítačovým parkem, včetně wifi sítě v přízemí knihovny
 • Projekt Česká knihovna- projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 3000,- Kč
 • Uzavření smlouvy se závodním lékařem včetně Záv.prev.prohlídek u všech zaměstnanců (MUDr. Věra Špicerová)
 • Zařazení zaměstnanců  do kategorizace prací, schváleno OHS Bruntál

Bezpečnostní kamery pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit dozor.

 

VII. Automatizovaný knihovnický systém KPwin SQL 1.1

Díky novému systému KPwin SQL 1.1 se zkvalitnila spolupráce s regionálním centrem v Bruntále a spolupráce s NK prostřednictvím nového automatizovaného modulu pro CASLIN.

Velkým přínosem je možnost stahovat  hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů.

Nová verze používaná od 1.1.2009 umožnila celou řadu nových funkcí ve výpůjčním modulu,rešerších,akvizici a katalogizaci  včetně zlepšení statistických výstupů (deníku veřejné knihovny)

      Nové tiskové moduly přinesly celou řadou zásadních zlepšení.

Čtenářům je umožněna on-line služba rezervace, prolongace aj

 

VIII.Personální agenda

V roce 2009 pracovaly v knihovně 4 pracovnice pod vedením ředitelky Bc.Lenky Žmolíkové.

V dětském oddělení pracoval Martin Holouš, který v březnu dokončil půlroční knihovnický kurz, pořádaný SVK Ostrava.

Na dospělém oddělení pracovala Věra Durchánková, která tohoto roku oslavila pracovní výročí 35 let a Bc. Radka Střešinková, která v červnu úspěšně ukončila tříleté bakalářské studium na SLU Opava, obor knihovnictví.

Do dubna 2009 v knihovně uklízela paní Marie Šilhánková, která k 30/4/2009 ukončila pracovní poměr. Od 1/5/2009 nastoupila nová uklizečka paní Květoslava Škorňová na DoPČ na 2,5 hodiny denně.

Během roku v knihovně vykonávali praxi studenti vysokých škol, Regína Zobalová Přemysl Drtil, Tereza Hesounová a Miroslava Koreníková

Petra Klimentová je nadále na mateřské dovolené s dcerou Adinkou.

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu při městské knihovně pracovaly dvě pobočky, v Janovicích pod vedením Jiřího Jahna  a ve Stránském s knihovníkem Romanem Křenkem.

 

Pobočka v Janovicích byla k 31/12/2009 na základě zápisu jednání č.17 z 30.7.2009 Osadního výboru v Janovicích zrušena pro nezájem z řad místních obyvatel.

 

V Rýmařově, 22/1/2010                                Zpracovala : Bc.Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.