Hodnocení za rok 2017

21. 06. 2019 - 12:32, Hodnocení činnosti knihovny

      Hodnocení činnosti Městské knihovny v Rýmařově za rok 2017


Úvod
MěK Rýmařov je od 1.7.1996  samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8491 obyvatel.
MěK pracovala v roce 2017 podle ročního plánu. Knihovna  usilovala  o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny a starala se o  pobočku ve Stránském.
Od 1.2.2008 knihovnicko-informační službu plní pobočka ve Stránském pod vedením pana Romana Křenka.

I. Knihovní fondy
     V knihovně je používán od roku 2015 AKS Verbis a katalog Portaro. Probíhá průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v AKS Verbis a  pravidelná údržba knihovního fondu (opravy, balení, přeznačkování,) čímž jsou knihy věcně i hygienicky  zaopatřeny.
Při pravidelné aktualizaci KF jsou starší knihy odneseny do skladiště(sklepa), abychom uvolnily prostor pro nové knihy. U knih, které jsou uloženy ve skladišti, je v katalogu přepsána lokace pro snazší vyhledávání. Opotřebované knihy jsou průběžně vyřazovány a dány do sběru.
V letošním roce byla z provedena aktualizace KF na půjčovně. Při aktualizaci bylo vyřazeno 724 svazků. Stále se držíme standardu pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu. „Dobrý fond pro dobrou knihovnu“ je dobrou  metodickou pomůckou k aktualizaci.

 
Předplatného časopisů a denního tisku pro MěK bylo soustavně zajišťováno –odebíráno 59 titulů. 
Knihovní fond byl  nakupován a zpracováván  prostřednictvím  Regionálního knihovnického centra v  Bruntále/RKC/ z příspěvků MěK Rýmařov, se  kterým prostřednictvím Městské knihovny v Bruntále má knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních
a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a je placená
12, Kč za 1 zpracovanou jednotku.
Účelová dotace na knihy byla 270000,- Kč.


Stav KF k 31. 12. 2017

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

HRY

Hudebniny

celkem

8321

13302

1278

4579

244

82

38

273

28117

- přírůstek KF    :   1413 
- úbytek KF       :     724      
- počet odebíraných periodik :    59 titulů


II. Statistika  -  čtenáři-návštěvníci-výpůjčky
V roce 2017 bylo v knihovně registrováno 12,28% čtenářů z počtu obyvatel (8491)
Návštěvnost knihovny můžeme hodnotit velice kladně, v průměru knihovnu navštívil každý obyvatel města 3x  a každý čtenář 22x z celkového počtu návštěvníků.

 

 

2017

z toho Stránské

1

počet obyvatel

8491

 

2

 

čtenáři celkem

1053

10

3

                       z toho čtenáři do 15 let

338

3

4

Návštěvníci celkem (fyz.+on-line) ř. 5+10

22667

100

5

Fyz.návštěvy

18215

80

6

                   z toho návštěvníci půjčovny

10886

 

7

                   z toho návštěvníci kulturních akcí

4034

 

8

                   z toho návštěvníci vzdělávacích akcí

159

 

9

                   z toho návštěvníci internetu

3076

20

10

Návštěvníci on-line služby

4432

 

11

Návštěvníci webových stránek

2961

 

12

výpůjčky celkem

39930

134

13

                   z toho   Mg mluv.slovo a jiné

201

 

14

                   z toho časopisy

9632

 


Služby čtenářům  - vzdělávací a kulturní akce, MVS

Počet akcí

Účast

MVS (meziknihovní výpůjční služba)       zaslané

MVS obdržené

90

4193

166

32

 

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže aj.
Výstavy a jiné akce v Galerii u stromu poznání 
• Výstava obrazů –Ondrašíková Irena + Ludmila, Klimešová Martina
• Výstava výtv.prací  k 70.výročí založení zvláštní školy
• Umění neposkvrněné mysli – dětské práce
• Absolventi ZUŠ – A.Janíková, N.Koutná
• Výměnná burza knih
• Prapír – Jaroslav Diviš
• Čaj o páté s Dášou Mathonovou – karamika, grafika
• Zimní květy - ZUŠ
• Výstavy knih na půjčovně :  výročí spisovatelů  na dětském a dospělém oddělení

Besedy, autorská čtení aj.
• Za čajem na Srí Lanku – Zlatuš Knollová
• Černá kronika aneb Ze soudních síní : por.Bc.Pavla Jiroušková
• Dobrodružství pavouka Čendy- Autorské čtení v podání herců z Uh.Hradiště
• Noc s Andersenem –Čtyřlístek -  večer plný her a čtení nejen v knihovně s dětmi ZŠ Stará Ves
• Adolf Dudek ilustrace pro děti z MŠ – Den pro rodinu / Akce MŠ
• Noc deskových her
• Autorské čtení Tomáše Holíčka : Příběhy z kovářovic komína /v sále ZUŠ
• Život s vášní, čokoládou  a vínem  - zážitkové akce s Marcelou Krčálovou v TK
• Čteme s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou /TK
• Výměnná burza dětských knih, hraček a her / TK
• Jiří Fixl – Kubula a Kuba Kubikula / ZŠ Stará Ves
• Daniel Vydra – komiksový workshop pro 7. ročník ZŠ
• Arnošt Vašíček – Labyrint záhad
 

 

Knihovnické lekce a besedy pro školy na téma :
• Zimní tvoření –  výroba krmítek - ZŠ se spec.zaměřením
• Knihovnické lekce pro ZŠ 1.-5. ročníky, probíhaly podle uzavřené dohody se školou, práce se slovníky
• Knihovnické lekce pro ZŠ se spec. zaměřením
• Kolektivní  půjčování  knih 4.B – ( uč.Čiklová)
• Exkurze MŠ
• Exkurze MŠ Horní Město
• Krolluperová,D. :“Já se nechtěl stěhovat“ beseda pro 2. ročníky
• Braunová,P. : „Nejhorší den v životě třeťáka“ beseda pro 3.ročníky
• Walliams,D.. Pan Smraďoch beseda pro 4.ročníky
• „S batohem na zádech“ – beseda o cestování pro 5.ročníky
• Skládačka ze špachtlí – pohádka- ZŠ se spec.zaměřením ( uč.Panchartková, Altmanová)
• Jaro – pohádka - výroba ovečky – ZVŠ se spec.zaměřením
• Pasování prvňáčků ve spolupráci se žáky ZUŠ
• Podzim – deskové a stolní hry pro ZŠ se spec.zaměřením
• Vánoce – výroba ozdob ZŠ se spec.zaměřením

VU3V www.e-senior.cz
VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a další aktivity přímo v naší knihovně, která se stala v roce 2012 konzultačním střediskem.  
• Závěrečného semináře v Zábřehu na Moravě se zúčastnily paní Kameníková, Mořkovská, Teislerová a Přikrylová, kde byly předány pamětní listy ukončení ZS; Jedním z programů byla návštěva místního pivovaru WELZL.
• LS byl zahájen v únoru – na téma „Cestování“ se přihlásilo 13 seniorů
• Závěrečný seminář LS v Uničově – návštěva šatlavy muzeum Branka
• Předání pamětních listů absolventkám LS, které se nezúčastnily závěrečného semináře v Uničově.
• Přednáška M.Vyhlídala na téma „Křížové cesty“.
• Zahájení ZS na téma – „Etika“ se přihlásilo 11 seniorů
• Vánoční posezení se seniory, ukončení LS
Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy. Systém výuky je založen na předem vysokoškolskými lektory natočenými přednáškami, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Využitím moderních ICT je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
• Trénování paměti pro začátečníky  a pokročilé probíhaly v dopoledních a odpoledních hodinách
Lektorskou činnost zajišťovla Mgr. Michaela Jiroušková , držitelka Certifikátu II.stupně Trenérů paměti.


Týden knihoven 2.-6. října 2017  - motto : Podpora čtenářství – práce knihoven s dětmi předškolního věku a jejich rodiči.“   20.ročník

V Týdnu knihoven mohli návštěvníci půjčovny využít jistých výjimečných výhod, např. smazat svoje hříchy a beztrestně vrátit knížky po termínu výpůjčky nebo se do knihovny zadarmo zaregistrovat. Letos se do knihovny zdarma zapsalo 114, z toho 29 úplně poprvé.
V týdnu probíhaly besedy, workshopy, výstava, práce s katalogem, aj. Všechny akce jsou výše vyjmenované.

Jiné 
• Donášková služba starším a imobilním občanům
• Výměnná burza knih (červenec- srpen)
• KNIHOBUDKA – v květnu 2016 byla v Zahradě Hedvy umístěna knihobudka, ve které jsme pravidelně obměňovaly knihy.

IV. Knihovnicko informační služba
Donášková služba – na požádání
Kopírování, laminování,aj.
Pomoc při práci na PC a s internetem,
BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.
MVS(meziknihovní výpůjční služba)  - byla poskytována všem zájemcům, kteří si daný dokument nenašli v naší knihovně.  Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné.
Byly vyřizovány a zasílány požadavky na knihy z jiných knihoven, Bylo uskutečněno 198požadavků.


On-line informační služby
Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny  i mimo ni, a to z webových stránek knihovny tzv. webové rozhraní OPAC, od května PORTARO
On-line rezervační služba, prolongace. Této služby využilo 4432 čtenářů.
V  Galerii u stromu poznání využívali návštěvníci  wifi síť, tato služba  umožňuje návštěvníkům používat vlastní počítač bez nutné registrace.
Elektronická čtečka knih byla zakoupena již v roce 2011, z řad čtenářů není využívána, slouží při knihovnických lekcích jako ukázka, jaké nosiče dokumentu existují, děti mají možnost si je při výuce vyzkoušet.

Pobočka ve Stránském vykazovala výsledky jak v půjčování knih, tak i využívání bezplatného internetu. Výsledky činnosti jsou uvedeny v oddílu II. Statistika. Z důvodu poklesu zájmu o knihovnické  služby ve Stránském bylo rozhodnuto ze strany ředitelky  Měknihovny Rýmařov a knihovníka  pobočky v roce následujícím (2018)nepokračovat.
Elektronické služby knihovny
• Webová stránka knihovny: www.knihovnarymarov@seznam.cz
• Elektronický katalog (Portaro) na stránkách knihovny 
• Knihovny na facebooku  knihovna.rymarov.facebook@seznam.cz
• E-knihy - možnost půjčovat E-knihy prostřednictvím Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.
• Benchmarking knihoven: jsme zapojeni od roku 2013
• ROI – šťastné číslo pro knihovnu bylo vypočítáno v roce 2016 a 4,15
Tato hodnota znamená, že za každou korunu veřejných prostředků vložených do našeho rozpočtu poskytla naše knihovna veřejnosti službu v hodnotě 4,15 Kč.

V. Školení a vzdělávání pracovníků v roce 2017

1. RV SKIP – Mohelnice, Opava,  Nový Jičín,Bruntál –( Žmolíková)
2. Kontroly dozorčí komise SKIP10 (  Žmolíková)
3. Porady RKC Bruntál (  Žmolíková)
4. 70 let MěK Krnov – (Žmolíková)
5. Zákoník práce – Brno – (Žmolíková)
6. Etika knihovníka – Frýdek Místek (  Žmolíková)
7. Hrátky s pamětí – Vsetín(Jiroušková)
8. Trénování paměti – Praha (Jiroušková)
9. Zlatý fond české literatury – Ostrava (Jiroušková)
10. Komiks – Olomouc (Klimentová)
11. OKNA – Uh.Hradiště (Klimentová)
12. Biblioterapie- Olomouc(Klimentová,Jiroušková)
13. E-learning “ Knihovník v knihovna pro děti” (Klimentová, Jiroušková)
14. Knihovnická dílny – Jičín (Klimentová)
15. Den knihovníků- Opava (Klimentová, Jiroušková, Durchánková, Žmolíková)
16. Akvizice – (Klimentová)
17. Studijní zahraniční cesta po Slovinských knihovnách -  (Ljublaň, Domžale, Kranj, Bled, Nová Gorica, Piran, Terst)
18. Setkání knihovníků okresu Bruntál na zámku v Bruntále( Durchánková, Žmolíková)
19. Knihovny současnosti – Olomouc “motto : "Zelená knihovnám" -Olomouc / Knihovna jako bezpečný prostor, Lidé v knihovnách
20. Statistika – Ostrava (Žmolíková)
21. GDPR –Praha diskusní forum (  Žmolíková)
22. GDPR Ostrava ( Žmolíková)
23. Profi knihovník - celokrajská porada –Ostrava (  Žmolíková)
24. PO a OBZP (všichni pracovníci)
25. Workschop o mozku - Pevnost poznání Olomouc ( Jiroušková)
26. Hlasová hygiene – Rýmařov ( Klimentová, Jiroušková)
VI. Řídící a kontrolní činnost v roce 2017
• Kontrolní činnost podle příslušných právních předpisů
• Zodpovědnost zřizovateli za řádné hospodaření PO včetně hospodaření s majetkem,
• Zodpovědnost za úroveň a poskytování veřejných služeb a za řádný chod organizace
• Plánování odborné, ekonomické  a provozně-technické činnosti
• Zajištění personální agendy
• Účast na školeních, na zastupitelstvech
• Kontrola PO a HP
• Kontrola OSSZ – 11/2017
• Kontrola hospodaření za rok 2016 ing. Grossová Mária (březen 2017)
• Roční uzávěrky, inventarizace za rok 2016
• Aktualizace vnitřních směrnic
• Archivnictví
• Spisová služba (od roku 2012)
• Datová schránka od roku 2009
• metodická pomoc na pobočce ve Stránském
• Zajištění údržbářských  prací,  opravy, aj
• Revize HP
• Revize zabezpečovacího zařízení
• Pravidelné příspěvky do Rýmařovského horizontu
• Propagace akcí  v místním tisku
• Aktualizace web stránek – Jiroušková Michaela www.knihovna.rymarov.cz
• Vedení kroniky
• Zpracování statického vykazování za rok 2016
• Zpracování zprávy o činnosti knihovny za rok 2016
• Příprava plánu akcí  na rok 2017
• Zajištění průběhu akcí dle ročního plánu 2017
• Knihovna je zabezpečena bezpečnostními kamery, které pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit dozor.
•  Projekt Česká knihovna- projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 6873,- Kč
• Čtvrtletní uzávěrky byly zasílány do CSUJ
• Elektronický  podpis  - certifikaci má v platnosti  Lenka Žmolíková
• V knihovně byl po celý rok dodržován knihovní a pracovní řád.
• Spolupráce s RKC , které zajišťuje služby v oblasti zpracování knih – (Smlouva s Městskou knihovnou v Bruntále o poskytování regionálních služeb
• Pracovníci se řídili směrnicemi a ceníky platnými pro daný rok.
• Zajištění dodržování smlouvy s DILIA
• Knihobudka v zahradě Hedvy je pravidelně dopnňována
• Dodržování podmínek pojistné smlouvy o škodovém pojištění – Generali Pojišťovna
• Návrhy (Hana Maulerová DoPP)  a realizace tisku kalendáříků – (Trifox Šumperk) které slouží čtenářům k poznámkám, kde si mohou zaznamenat termín vrácení knih.
• V tomto roce proběhly volby do parlamentu ČR, v knihovně byla volební místnost
• Účast v projektu projektu Benchmarking  knihoven  od roku 2013 – (červen)
• Benchmarking knihoven slouží k vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu. Pro vyhodnocování se používají data získaná při pravidelném ročním sběru statistických dat o knihovně. Účast v aplikaci Benchmarking knihoven je ze strany knihoven dobrovolná. Více na  www.benchmarkingknihoven.cz
• Příprava na GDPR – směrnice, přihlášky, souhlasy aj.

 


VII. Automatizovaný knihovnický systém VERBIS

Od května 2015 používáme AKS Verbis, který zaručuje kvalitní spolupráci s regionálním centrem v Bruntále a spolupráci s NK prostřednictvím nového automatizovaného modulu pro CASLIN. Můžeme stahovat hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů.
VERBIS (plná verze pro 5 uživatelů včetně modulu Revize) a webový katalog PORTARO.
AKS zaručuje
- zkvalitnění služeb našim uživatelům
- přechod na moderní systém s bezpečně uloženými daty (DB server) s možností vzdálené správy a podpory
- jednodušší spolupráce se souborným katalogem NK
- webový katalog Portaro poskytuje čtenářům uživatelsky přívětivější prostředí a umožní jim také fulltextové vyhledávání

VIII.Personální agenda
V roce 2017 pracovali v knihovně 4 pracovníci pod vedením ředitelky  Bc.Lenky Žmolíkové.
V dětském oddělení pracovala Petra Klimentová, na dospělém oddělení pracovala Věra Durchánková, které byl 21.5.2015 přiznán starobní důchod.
 Mgr. Michaela Jiroušková, měla PS na dobu určitou za MD Radky Šenfeldrové, která k 30.9.2017 rozvázala pracovní poměr. Od 1.10.2017 Michaela Jiroušková nastoupila do pracovního poměru na dobu neurčitou.
Úklidové práce byly zajišťovány pracovnicí Martou Uhlířovou na DoPP
Na pobočce ve Stránském nadále pracoval  Roman Křenek na DoPP.

 

 

V Rýmařově, 30/1/2018   Zpracovala : Bc.Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Letní semestr 2021

Pozoruhodný svět hub

Splnění testů včetně závěrečného

- do 30. června 2021

 

Mistři evropského barokního malířství 17. století

Splnění testů včetně závěrečného

- do 30. června 2021

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.