Hodnocení za rok 2015

26. 03. 2018 - 19:11, Hodnocení činnosti knihovny

Hodnocení činnosti Městské knihovny v Rýmařově za rok 2015

 

Úvod

MěK Rýmařov je od 1.7.1996  samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou Městem Rýmařov s 8570 obyvatel.

MěK pracovala v roce 2015 podle ročního plánu. Knihovna  usilovala  o co nejúplnější uspokojování čtenářských a informačních potřeb a zároveň o co nejširší využití shromážděných informací a dokumentů. Po celý rok plnila komunitní roli knihovny a starala se o  pobočku ve Stránském.

Od 1.2.2008 knihovnicko-informační službu plní pobočka ve Stránském pod vedením pana Romana Křenka.

 

I. Knihovní fondy

     V knihovně probíhá průběžné retrospektivní ukládání knihovního fondu v systému KP win  SQL 1.1 a  pravidelná údržba knihovního fondu (opravy, balení, přeznačkování,) čímž jsou knihy věcně i hygienicky  zaopatřeny.

Při pravidelné aktualizaci KF jsou starší knihy odneseny do skladiště(sklepa), abychom uvolnily prostor pro nové knihy. U knih, které jsou uloženy ve skladišti, je v katalogu přepsána lokace pro snazší vyhledávání. Opotřebované knihy jsou vyřazeny a dány do sběru.

     Od června 2015 knihovna přešla na nový knihovnický systém Verbis a katalog Portaro.

Předplatného časopisů a denního tisku pro MěK bylo soustavně zajišťováno – 59 titulů.  

Knihovní fond byl  nakupován a zpracováván  prostřednictvím  Regionálního knihovnického centra v  Bruntále/RKC/ z příspěvků MěK Rýmařov , se  kterým prostřednictvím Městské knihovny v Bruntále má knihovna uzavřenou Smlouvu o poskytování regionálních

a knihovnických služeb. Tato smlouva se uzavírá vždy na jeden rok a je placená

12, Kč za 1 zpracovanou jednotku.

 

 

Stav KF k 31. 12. 2015

ND

B

MN

M

MG+CD

DVD+CDR

Hudebniny

celkem

9649

17289

1520

5646

316

121

278

34819

- přírůstek KF    :        1446   

- úbytek KF       :          935                    

- počet odebíraných periodik :    59 titulů

 

 

II.Statistika  -  čtenáři-návštěvníci-výpůjčky

V roce 2015 bylo v knihovně registrováno 11,85% čtenářů z počtu obyvatel (8570)

Návštěvnost knihovny můžeme hodnotit velice kladně, v průměru knihovnu navštívil každý obyvatel města 4x  a každý čtenář 30x z celkového počtu návštěvníků.

 

 

2015

z toho Stránské

1

počet obyvatel

8570

 

2

 

čtenáři celkem

1016

20

11,85%

 

3

                        z toho čtenáři do 15 let

292

8

4

Návštěvníci celkem  (fyz.+on-line) ř. 5+10

30662

145

5

Fyz.návštěvy

23035

145

6

                    z toho Návštěvníci půjčovny

11772

75

7

                    z toho návštěvníci kulturních akcí

6452

 

8

                    z toho návštěvníci vzdělávacích akcí

338

 

9

                    z toho návštěvníci internetu

4473

70

10

Návštěvníci on-line služby

7627

 

11

Návštěvníci webových stránek

3364

 

12

výpůjčky  celkem

50504

188

13

                    z toho  Mg mluv.slovo

29

 

14

                    z  toho  časopisy

13358

 

Služby čtenářům  - vzdělávací a kulturní akce, MVS

Počet akcí

Účast

MVS (meziknihovní výpůjční služba)     zaslané

MVS  obdržené

  120

6452

189

15

 

Porovnání  čtenářů, návštěvníků,výpůjček, stavu KF a PC  MěK Rýmařov  2014-2015

 

2014

2015

počet obyvatel

8657

8570

čtenáři celkem

1028

1016

11,87%

11,85%

čtenáři do 15 let

330

292

Návštěvníci celkem  ř.5-8

27888

30762

Fyz.návštěvy

19440

23035

akce/účast

4125

6452

vzdělávací akce

65

120

Fyz.návštěvníci internetu

4025

4503

návštěvníci on-line služby

8448

7627

Návštěvníci web stránek

3100

3364

výpůjčky  celkem

45086

50504

Výpůjčky Mg mluv.slovo

27

29

výpůjčky časopisy

10379

13358

MVS

182

189

nákup KF a časopisů

315451,00

303663,00

počet odeb.časopisů

60

59

přírůstek KF

1546

1446

úbytek KF

429

935

stav KF

34308

34819

počet odb.pracovníků

4

4

počet PC pro veřejnost

10

10

Počet poboček

1

1

počet hodin pro veřejnost

35

34

III. Vzdělávací a výchovné kolektivní akce, výstavy, soutěže aj.

Výstavy v Galerii u stromu poznání 
• Abstrakce – Milan Kubát , výstava obrazů
• Výstava ilustrací Jiřího Fixla
• Abstraktní akvarely – Olgy Vybíralová z Uničova
• 50 let Večerníčku – výstava obrázků děti z MŠ a ZŠ
• Výstava kresb Lukáše Glacnera – ARMY
• Zachycený čas – výstava fotografií zapůjčených z muzea  “Rýmařov-Opole”
• Absolventi ZUŠ – Karolína Burešová, Veronika Kavková, Jan Camfrla
• ZUŠ – Vánoční cukroví-štědrovečerní večeře
• Výstava fotografiíí 1962-2015 v 1.patře- autor fotografií Mgr.Bohumil Švéda
• Výstavy knih na půjčovně : dle výročí spisovatelů  na dětském a dospělém oddělení

Besedy, autorská čtení aj.
• Beseda s Antonínem Baudyšem – Vztahy a hledání štěstí
• Scénické čtení – Pošťácká pohádka v podání herců z divadla v Uh.Hradišti, představení se konalo v kinosále
• Autorské čtení - Kapřík Mertlík – Jan Opatřil
• Jan Hus – Klára Smolíková
• Havajské ostrovy – Petr Nazarov
  
 
Knihovnické lekce a besedy pro školy na téma :
• Kolektivní  půjčování  knih- Tauferová, Čiklová
• Tematické povídání s výtvarnou dílnou pro ZŠ se spec.zaměřením- Panchartková, Altmanová
• Knihovnické lekce pro ZŠ 1.-5. ročníky, probíhaly podle uzavřené dohody se školou, práce se slovníky,
• Besedy na téma – Detektivky
• Knihovnické lekce pro ZŠ se spec. zaměřením
• Masopust – beseda s výtvarnou dílnou pro ZŠ se spec. zaměřením
• Pověsti – pro ZŠ se spec. zaměřením
• Herbář, květiny – pro ZŠ se spec. zaměřením
• Podzim-houby pro ZŠ se spec. zaměřením
• Podzim – Ovoce a zelenina pro ZŠ se spec.zaměřením
• Svatý Martin – frotáž -  pro ZŠ se spec.zaměřením
• Beseda o ilustrátorech pro 2.ročník ZŠ
• Exkurze prvňáčků
• Exkurze žáků ZŠ Stará Ves
• Exkurze studentů Gymnasia Rýmařov
• Exkurze MŠ Janovice, Revoluční
• Ilustrátoři – pro 1.stupeň ZŠ Stará Ves
• Pasování prvňáčků na čtenáře v zahradě Hedvy
• Vědomostní test – soutěž o knihu
• Březen měsíc čtenářů – čtení dětem MŠ Jelínkova


VU3V 5. a 6. semestr  www.e-senior.cz
VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, testy a další aktivity přímo v naší knihovně, která se stala v roce 2012 konzultačním střediskem.  
• Začátek  5. semestru ZS - v únoru
• Ve studiu  pokračovalo 9 seniorů
• 6  přenášek na téma  Umění ranné renesance v Itálii
• Slavnostní předání pamětních listů proběhlo v červnu ve Stránském u paní Křenkové, navštívili jsme Nedělní školu a pobočku naší knihovny, kde jsou knihy uložené ve skříni v pokoji,, který se nazývá Pokoj psaných příběhů
• Začátek 6. semestru LS – září
• Ve studiu  pokračovalo 8 seniorů
• Šest  přenášek na téma  Barokní architektura v Čechách
Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta (PEF) ČZU v Praze. VU3V je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejichž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či univerzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy. Systém výuky je založen na předem vysokoškolskými lektory natočenými přednáškami, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Využitím moderních ICT je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště.

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
• Ukázková lekce pro knihovníky
• Trénování paměti pro začátečníky – 5 lekcí; v dopoledních a odpoledních hodinách
• Trénování paměti pro pokročilé v jednotlivých lekcích nenavazujících na sebe
• Lektorskou činnost zajišťovla Mgr. Michaela Jiroušková, která absolvalala kurz trenérů paměti v Praze a získala potřebnou kvalifikaci pro tuto činnost

 

Týden knihoven 5.-9. října 2015  - motto : „Zažijte knihovnu jinak“   18.ročník


V Týdnu knihoven mohli návštěvníci půjčovny využít jistých výjimečných výhod, např. smazat svoje hříchy a beztrestně vrátit knížky po termínu výpůjčky nebo se do knihovny zadarmo zaregistrovat. Letos se do knihovny zdarma zapsalo 78 dospělých a 40 dětí.
Připravily jsme soutěž ve sběru QR kódů. Všechny byly viditelně umístěny v avizovaných lokalitách, např. na náměstí Míru, na Hrádku, v galerii Marie Kodovské nebo v kapli V Lipkách. Každý, kdo QR kód našel, mohl si jej vložit do chytrého telefonu a s jeho pomocí si ze stránek pražské městské knihovny stáhnout jednu digitální knížku (v seznamu byl třeba Dykův Krysař, Vančurovo Rozmarné léto nebo Šlejharovo Kuře melancholik). Podmínky soutěže, tedy získání všech deseti kódů, splnili pouze tři účastníci: Michal Pupík, Jakub Kanovský a slečna Sitorová. Odměnou za úspěšné pátrání dostali od knihovny volný lístek do kina na říjnové filmové představení podle vlastního výběru.
70. let založení knihovny
2.12.2015 jsme oslavili 70. výročí založení knihovny, kde byli pozváni zástupci Města Rýmařov, ředitelé příspěvkových organizací ve městě, ředitelé městských knihoven okresu Bruntál,  zástupce MSVK v Ostravě (Phd.Marie Šedá) Po projevu ředitelky Lenky Žmolíkové, která stručně přednesla historii knihovny, vystoupili žáci dramatického oboru ZUŠ pod vedením Silvie Jablončíkové se scénickým čtením povídky Pavla Čecha “O čertovi.”Program byl ukončen posesením s autorem Janem Vavříkem, který představil knihu “Kolotoč strachu”. Součástí oslavy bylo i malé pohoštění.  Více informací v Horizontu č.23/2015.

Jiné 
• Donášková služba starším a imobilním občanům
• Výměnná burza knih (červenec- srpen)
• Kabelkový bazar v Týdnu knihoven
• Hledej QR kódy akce v Týdnu knihoven

IV. Knihovnicko informační služba

Donášková služba – na požádání
Kopírování, laminování,aj.
Pomoc při práci na PC a s internetem,
BIS  / bibliograficko-informační služba/ - právní problematika, literární a přírodopisné informace z regionu, informace o jízdních řádech, Sbírky zákonů.

 
MVS(meziknihovní výpůjční služba)  - byla poskytována všem zájemcům, kteří si daný dokument nenašli v naší knihovně.  Tato služba je placená, hradí se náklady za poštovné.
Byly vyřizovány a zasílány požadavky na knihy z jiných knihoven.
 
On-line informační služby
Uživatelé knihovny užívali elektronický katalog knihovny přímo z prostor knihovny  i mimo ni, a to z webových stránek knihovny tzv. webové rozhraní OPAC, od května PORTARO
On-line rezervační služba, prolongace
 
V  Galerii u stromu poznání využívali návštěvníci  wifi síť, tato služba  umožňuje návštěvníkům používat vlastní počítač bez nutné registrace.
 
Elektronická čtečka knih byla zakoupena již v roce 2011, z řad čtenářů není využívána, slouží při knihovnických lekcích jako ukázka, jaké nosiče dokumentu existují, děti mají možnost si je při výuce vyzkoušet.
 
Pobočka ve Stránském vykazovala výsledky jak v půjčování knih, tak i využívání bezplatného internetu,. Výsledky činnosti jsou uvedeny  v oddílu II.Statistika
 
Upomínky
Od ledna se přestaly posílat papírové upomínky.
Čtenáře upomínáme prostřednictvím SMS přes mobilní telefon (778532965), který byl pořízen na půjčovnu. Tímto krokem byly ušetřeny nemalé finanční prostředky.
SMS posíláme čtenářům upomínky,oznámení o rezervaci knih, MVS, pozvání na besedu, aj.
Za celý rok bylo posláno 2105 SMS, za které jsme zaplatili 738,- Kč
Pro srovnání      1 papírová upomínka 12,-Kč   proti   SMS upomínka 0,29 Kč
 
Elektronické služby knihovny
Webová stránka knihovny : www.knihovnarymarov@seznam.cz
Elektronický katalog (Opac,Portaro) na internetu
Knihovny na facebooku  knihovnarymarov.facebook@seznam.cz
Benchmarking knihoven :  jsme zapojeni od roku 2013
Přechod na novou verzi knihovnického programu VERBIS a katalog PORTARO- 28. května 2015

V. Školení a vzdělávání pracovníků v roce 2015


• Trénování paměti – Jiroušková Michaela – 21.-26.1.2015 Praha
• Koordinační schůzka vedoucích KS VU3V – Jiroušková Michaela – Šumperk
• Myšlenkové mapy – Jiroušková – Praha 25.-26.3.2015
• Trénování paměti – Kontinuální vzdělávání  20.-22.11.2015 Praha
• Metodická návštěva v MěK Bruntál – exkurze v nově otevřené knihovně na Petrině – všichni pracovníci
• Školení Po a BZP – Unčovský - všichni zaměstanci
• Porada vedoucích knihoven – Žmolíková, Durchánková
• Knihovna pro všechny – Havířov – 12.-13.5.2015 dvoudení seminář  -Jiroušková, Klimentová, Žmolíková
• Čtenářské kluby – Olomouc – Klimentová (8)
• Seminář OKNA Třinec – Klimentová
• Klubko – Opava 14.-15.4.2015 – Klimentová
• Pedagogické minimum Ostrava – Klimentová(6)
• Setkání kniohvníků okresu Bruntál na zámku Linhartovy, návštěva knihovna v Městě Albrechticích – Durchánková, Žmolíková
• Knihovnický happening – Vyškov – Jiroušková, Žmolíková
• Den Knihovníků – Český Těšín – Žmolíková
• Rétorika a komunikace  – Ostrava 14.10.2015 – Žmolíková
• Knižní veletrh v Ostravě 6.3.2015 – Žmolíková
• Sociální dialog – 20.4.2015 Ostrava – Žmolíková
• Překnížkováno, Cesty ke čtenářství (4) – Žmolíková
• Digitální kronika – Opava 18.11.2015 - Žmolíková
• Porada RKC 1.4.2015 – Žmolíková
• VH SKIP – Opava 8.4.2015 – Žmolíková
• RV SKIP – Havířov, Svinov, Opava, Nový Jičín, Litovel - Žmolíková


VI. Řídící a kontrolní činnost v roce 2015

 
• Kontrolní činnost podle příslušných právních předpisů
• Zodpovědnost zřizovateli za řádné hospodaření PO včetně hospodaření s majetkem,
• Zodpovědnost  za úroveň a poskytování veřejných služeb a za řádný chod organizace
• Plánování odborné , ekonomické  a provozně-technické činnosti
• Zajištění personální agendy
• Účast na školeních, na zastupitelstvech
• Kontrola PO a HP
• Kontrola VZP
• Kontrola OSSZ
• Kontrola hospodaření za rok 2014 ing. Grossová Mária (březen 2015)
• Roční uzávěrky, inventarizace za rok 2014
• Aktualizace vnitřních směrnic
• Archivnictví
• Spisová služba (od roku 2012)
• Datová schránka od roku 2009
• metodická pomoc na pobočce ve Stránském
• Zajištění údržbářských  prací,  opravy, aj
• Revize HP
• Revize zabezpečovacího zařízení
• Pravidelné příspěvky do Rýmařovského horizontu
• Propagace akcí  v místním tisku
• Aktualizace web stránek – Jiroušková Michaela www.knihovna.rymarov.cz
• Vedení kroniky
• Zpracování statického vykazování za rok 2014
• Zpracování zprávy o činnosti knihovny za rok 2014
• Příprava plánu akcí  na rok 2015
• Zajištění průběhu akcí dle ročního plánu 2015
• Knihovna je zabezpečena bezpečnostními kamery, které pomáhají chránit majetek knihovny, jsou umístěny v místech, kde není možné vždy zajistit dozor.
•  Projekt Česká knihovna- projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury ve výši 5505,- Kč
• Projekt VISK 3  Zkvalitnění elektronických služeb MěK Rýmařov – nákup nového KS Verbis a Portaro. Rozhodnutí o přiznání dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 ve výši 87000,- Kč č.j. 24/MK – S 2941/2015 OULK.
• Vyúčtování projektu VISK3
• Čtvrtletní uzávěrky byly zasílány do CSUJ
• Elektronický  podpis  - certifikaci má v platnosti  Lenka Žmolíková
• V knihovně byl po celý rok dodržován knihovní a pracovní řád.
• Spolupráce s RKC , které zajišťuje služby v oblasti zpracování knih – (Smlouva s Městskou knihovnou v Bruntále o poskytování regionálních služeb
• Pracovníci se řídili směrnicemi a ceníky platnými pro daný rok.
• Zajištění dodržování smlouvy s DILIA
• Nový nápis KNIHOVNA na budově, písmena byla již zteřelá. Opravu provedla firma BP desing.
• Výměna žaluzií na dětském oddělení – byly použity lamely z prostor , které využívalo SVČ na Bartákové ulici. Vše jsme si udělaly svépomoci.
• Byla podána žádost na umístění KNIHOBUDKY do zahrady Hedvy , realizace nebyla v tomto roce uskutečněna. Přeloženo na další rok.
• Dodržování podmínek pojistné smlouvy o škodovém pojišťění – Generali Pojišťovna
• Návrhy (Hana Maulerová DoPP)  a realizace tisku kalendáříků – (Tixox Šumperk) které slouží čtenářům k poznámkám, kde si mohou zaznamenat termín vrácení knih.
• Účast v projektu projektu Benchmarking knihoven  od roku 2013 – (červen)
 
Benchmarking knihoven slouží k vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu. Pro vyhodnocování se používají data získaná při pravidelném ročním sběru statistických dat o knihovně. Účast v aplikaci Benchmarking knihoven je ze strany knihoven dobrovolná. Více na  www.benchmarkingknihoven.cz

VII. Automatizovaný knihovnický systém VERBIS

 
Do května se v knihovně používal AS KPwin SQL 1.1, od 28.5.2015 jsme přešli na nový program, který zaručuje kvalitní spolupráci s regionálním centrem v Bruntále a spolupráci s NK prostřednictvím nového automatizovaného modulu pro CASLIN. Můžeme stahovat  hotové záznamy a využívat libovolných dostupných dat v ČR a dalších katalogů.
Nový knihovní systém VERBIS (plná verze pro 5 uživatelů včetně modulu Revize) a webový katalog PORTARO.
Plná verze SW Verbis s katalogem Portaro pro 5 uživatelů včetně převodu dat  byl pořízen za 128.580,-včetně DPH. Dotace nám byla poskytnuta s 30% účastí.
Nový KS zaručuje
- zkvalitnění služeb našim uživatelům
- přechod na moderní systém s bezpečně uloženými daty (DB server) s možností vzdálené správy a podpory
- jednodušší spolupráce se souborným katalogem NK
- nový webový katalog Portaro poskytne čtenářům uživatelsky přívětivější prostředí a umožní jim také fulltextové vyhledávání
- podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce (nákup licencí)

VIII.Personální agenda


V roce 2015 pracovali v knihovně 4 pracovníci pod vedením ředitelky  Bc.Lenky Žmolíkové.
V dětském oddělení pracovala Petra Klimentová, na dospělém oddělení pracovala Věra Durchánková, které byl 21.5.2015 přiznán starobní důchod a Mgr. Michaela Jiroušková, která je  za MD Radky Střešinkové.
Úklidové práce byly zajišťovány pracovnicí Martou Uhlířovou na DoPP
Na pobočce ve Stránském nadále pracoval  Roman Křenek na základě DoPP.

 
 
V Rýmařově, 8/2/2016   Zpracovala : Bc.Lenka Žmolíková, řed.knihovny

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.