Návrh finančního plánu příspěvkové organizace na rok 2018

         
  Název organizace: Městská knihovna Rýmařov
         
Požadovaný příspěvek z rozpočtu města: 2 606 240,00
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY    
Účet

 

Náklady celkem

 Náklady z dotace zřizovatele

Náklady z
ostatních
zdrojů
(grant)

501

Majetek OE

0,00

0,00

0,00

501

Periodika

65 000,00

65 000,00

0,00

501

Knihy

270 000,00

270 000,00

0,00

501

Nákup materiálu

40 000,00

40 000,00

0,00

501

Celkem

375 000,00

375 000,00

0,00

502

Elektr.energie

60 000,00

60 000,00

0,00

502

Celkem

60 000,00

60 000,00

0,00

503

Spotřeba ostatní

0,00

0,00

0,00

503

Celkem

0,00

0,00

0,00

504

Prodané zboží

0,00

0,00

0,00

511

Opravy a udržování

20 000,00

20 000,00

0,00

512

Cestovné

15 000,00

15 000,00

0,00

513

Náklady na repre

3 500,00

3 500,00

0,00

518

Služby pošt

10 000,00

10 000,00

0,00

518

Služby tel.a radiokom.(tel.+internet)

30 000,00

30 000,00

0,00

518

Služby - odvoz odpadu

5 000,00

5 000,00

0,00

518

Služby -  teplo, voda ( Byterm)

220 000,00

220 000,00

0,00

518

Ostatní služby (revize apod.)

170 000,00

170 000,00

0,00

518

Služby školení a vzdělávání

20 000,00

20 000,00

0,00

518

Programové vybavení

5 000,00

5 000,00

0,00

518

Bankovní poplatky

5 000,00

5 000,00

 

518

Celkem

465 000,00

465 000,00

0,00

521

Platy zaměstnancům

1 234 000,00

1 234 000,00

0,00

521

Ostatní osobní výdaje

31 000,00

31 000,00

0,00

521

Celkem

1 265 000,00

1 265 000,00

0,00

524

Povinné pojistné na soc.

308 500,00

308 500,00

0,00

524

Povinné pojistné na zdrav.

111 060,00

111 060,00

0,00

524

Celkem

419 560,00

419 560,00

0,00

525

Jiné sociální pojištění Kooperativa

3 000,00

3 000,00

0,00

527

Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2%

24 680,00

24 680,00

0,00

528

Ostatní sociální náklady

0,00

0,00

0,00

538

Ostatní daně a poplatky

1 000,00

1 000,00

0,00

541

Smluv.pok. a úrok.z prodl.

0,00

0,00

0,00

542

Ostatní pokuty a penále

0,00

0,00

0,00

543

Odpis pohledávky

0,00

0,00

0,00

545

Kurzové ztráty

0,00

0,00

0,00

549

Zákonné pojištění

0,00

0,00

0,00

549

Služby peněžních ústavů - Generali

4 500,00

4 500,00

 

549

Ostatní nákupy

0,00

0,00

0,00

549

Odvod za neplnění povinností

0,00

0,00

0,00

549

Celkem

4 500,00

4 500,00

0,00

551

Odpisy DNM a DHM

13 833,00

13 833,00

0,00

558

DDHM, DDNM

50 000,00

50 000,00

0,00

 

Náklady celkem

2 720 073,00

2 720 073,00

0,00

 

 

 

   
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY    
Účet   Výnosy CELKEM Hlavní činnost Doplňková
činnost,
granty
601

Tržby za vlastní výrobky

0,00

0,00

0,00

602

Tržby z prodeje ostatních služeb

100 000,00

100 000,00

0,00

602

Tržby z pronájmů

0,00

0,00

0,00

602

Celkem

100 000,00

100 000,00

0,00

604

Tržby za prodané zboží

0,00

0,00

0,00

644

Úroky

0,00

0,00

0,00

641

Sml.pokuty a úroky z prodl.

0,00

0,00

0,00

645

Kurzové zisky

0,00

0,00

0,00

648

Použití fondů

0,00

0,00

0,00

649

Jiné ostatní výnosy 

0,00

0,00

0,00

651

Příjmy z prodeje

0,00

0,00

0,00

655

Výnosy z krátkod.fin.majetku

0,00

0,00

0,00

672

Výnosy z nároku na prostř.SR (odpisy)

13 833,00

13 833,00

 

691

Ostatní dotace

0,00

0,00

0,00

 

Výnosy celkem

113 833,00

113 833,00

 

0,00
V Rýmařově dne    11.09.2017