Rozpočet

Finanční plán příspěvkové organizace na rok 2017

         
  Název organizace: Městská knihovna Rýmařov
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY    
Účet   Náklady celkem Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů
501 Periodika 65 000,00 65 000,00 0,00
501 Knihy - účelově 270 000,00 270 000,00 0,00
501 Nákup materiálu 40 000,00 40 000,00 0,00
501 Celkem 375 000,00 375 000,00 0,00
502 Elektr.energie 60 000,00 60 000,00 0,00
502 Celkem 60 000,00 60 000,00 0,00
503 Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00
503 Celkem 0,00 0,00 0,00
504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00
511 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 0,00
512 Cestovné 15 000,00 15 000,00 0,00
513 Nákl.na reprezentaci 3 500,00 3 500,00 0,00
518 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 0,00
518 Služby tel.a radiokom. 40 000,00 40 000,00 0,00
518 Služby - odvoz odpadu 5 000,00 5 000,00 0,00
518 Ostatní služby (revize apod.) 136 653,00 136 653,00 0,00
518 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 0,00
518 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 0,00
518 Bankovní poplatky 5 000,00 5 000,00 0,00
518 Služby - teplo, voda Byterm 200 000,00 200 000,00 0,00
518 Celkem 444 320,00 444 320,00 0,00
521 Platy zaměstnancům 1 038 000,00 1 038 000,00 0,00
521 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 0,00
521 Celkem záv.ukazatel 1 068 000,00 1 068 000,00 0,00
524 Povinné pojistné na soc. 259 500,00 259 500,00 0,00
524 Povinné pojistné na zdrav. 93 420,00 93 420,00 0,00
524 Celkem 352 920,00 352 920,00 0,00
525 Jiné sociální pojištění- kooperativa 3 000,00 3 000,00 0,00
527 Zákonné soc.nákl. (FKSP) 20 760,00 20 760,00 0,00
528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00
538 Jiné daně a poplatky 1 000,00 1 000,00 0,00
541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00
542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00
549 Zákonné pojištění 0,00 0,00 0,00
549 Služby peněžních ústavů- Generali 4 500,00 4 500,00 0,00
549 Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00
549 Celkem 4 500,00 4 500,00 0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 27 667,00

27667

0,00
557 Nákl.z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00
558 DDHM, DDNM 50 000,00 50 000,00 0,00
563 Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00
  Náklady celkem 2 418 000,00 2 418 000,00 0,00
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY    
Účet   Výnosy CELKEM Hlavní činnost Doplňková činnost, granty
601 Tržby z prodeje vlast.výrobků 0,00 0,00 0,00
602 Výnosy z prodeje služeb - stravné 0,00 0,00 0,00
602 Výnosy z prodeje ostatních služeb 100 000,00            100 000,00           0,00
602 Celkem 100 000,00            100 000,00           0,00
603 Výnosy z pronájmů 0,00 0,00 0,00
604 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00
662 Úroky 0,00 0,00 0,00
641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00
663 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00
648 Čerpání fondů 0,00 0,00 0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00
645 Výnosy z prodeje DNM 0,00 0,00 0,00
646 Výnosy z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00
669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00
672 Výnosy z nároku na prostř.SR(odpisy) 0,00 0,00 0,00
672 Výnosy z nároku na prostř.ÚSC 2 318 000,00 2 318 000,00 0,00
674 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00
  Výnosy celkem 2 418 000,00 2 418 000,00 0,00
         
V Rýmařově dne    10.01.2017