Knihovní řád

KNIHOVNÍ  ŘÁD

 

Městské knihovny v Rýmařově


 

V souladu se zřizovací listinou   Městské knihovny Rýmařov ,schválenou usnesením Zastupitelstva Města Rýmařova č.184/14/96 ze dne 13.06.21996 a podle §4,odst.6 zákona č.257/2012Sb.,(knihovní zákon), vydávám  tento Knihovní řád (dále KŘ)

 

I.Základní ustanovení

Čl.1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3a12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem zabezpečovat všem fyzickým a právnickým osobám v regionu přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních fondech a svými knihovnickými, bibliografickými a informačními službami přispívat ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně obyvatel.

Čl.2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou 

    vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, Jsou to zejména :

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby (dále MVS)

c) cirkulační služby

d) kopírovací služby

e) informační služby:

ea) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

eb) informace z oblasti veřejné zprávy

ec) informace bibliografického a faktografického charakteru

ed) přístup na internet

     f) elektronické služby- katalogy

     g) propagační služby                                     

          ga) novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu

          gb) pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí

          gc) pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele

          gd) WWW stránky knihovny

          ge) Vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích,o knihovním

                 fondu apod.

      h) výukové programy CD-Rom

      i) donášková služba starším a tělesně postiženým lidem

2. Základní služby uvedené v odst.1 tohoto KŘ podle §4,ods.2 KZ poskytuje knihovna

    bezplatně. Placené služby poskytuje podle § 4,odst.2,písm.a) až c) KZ, resp.odst.3 a 4

    tamtéž.

3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, 

    za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby. Na tyto

    poplatky může být vyžádána i finanční záloha   

4. Veškeré finanční částky ( manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou

účtovány podle zásad KŘ ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II.Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.3

Registrace čtenáře

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu

    čtenáře na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uži-

    vatele.

2. Každý čtenář je povinen uhradit minimální roční registrační poplatek.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu

    pro ochranu osobních  údajů, Havelkova 22, 13000 Praha 3.

5. Osobní údaje uživatelů  knihovna zpracovává podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně

    osobních údajů.

6. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

    a) základní identifikační údaje uživatele

         aa)příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození,doklad z kterého byla totožnost

             ověřena

        ab)uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud

             chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se                

              zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb

 knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. kopírování, informace  o jízdních

 řádech,informace ze sbírek zákonů a  internet.

    b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede)

          ba) akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola (telefon,e-mail)

    c) základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá

        (do 15ti let) v obdobném rozsahu , jako základní identifikační údaje uživatele.

    e) základní identifikace školy jako garanta za nezletilého uživatele.

7. Neregistrovaný návštěvník uhradí jednorázový vstupní poplatek 10,- Kč/ 1den                                              

Čl.4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit

    stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku.

    Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, narušuje chod knihovny nevhodným chováním,

    vyhrožováním nebo neoprávněnými osobními útoky na pracovníky

    nebo případnou krádeží,  může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb

    knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji  

    podle platných předpisů.

4. Připomínky, podněty a návrh k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně

    pracovníkovi knihovny.

Čl.5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinnen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna

    poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nain-

    stalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel nese plnou odpovědnost za své zásahy do konfigurace PC, které by jakýmkoliv

    způsobem mohly mít vliv na provoz PC, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé

    jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím

    zanesenými počítačovými viry.

4. Získané informace a data(v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně

    k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je jakýmkoliv

    způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani

    v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat(viz. zákon č.121/2000 Sb.,

    autorský zákon).

III.Výpůjční řád

Čl.6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního

    fondu a z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby (MVS),

    /knihy, časopisy, audio kazety a CD s mluveným slovem/   

2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle §14

    KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.6 odst.1 tohoto

    KŘ s výjimkou dokumentů :

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny- příruční knihovna

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení

    autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury  

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní

    výpůjční  služby s podmínkou výpůjčky  pouze v prostorách knihovny

e)  DVD a CD s obrazovým nebo zvukovým záznamem, které jsou součástí časopisů a knih,

     jejichž půjčování by bylo v rozporu  autorským právem.

Čl.8

Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny

    závady.

2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

Čl.9

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční doba může

    být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutí

    a nežádá- li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou

    výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat

    vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl.10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.

    Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady

    na opravu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,

    zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného

    dokumentu zasahovat.

 

 

Čl.11

Práva a povinnosti uživatelů  knihovny pro půjčování mimo knihovnu

1. Platnost čtenářského průkazu je 12 měsíců od data registrace. Platnost je třeba před

    uplynutím této doby obnovit.

2. Při návštěvě knihovny je čtenář povinen se prokázat čtenářským průkazem.

3. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

4. Čtenář je povinen knihovně neprodleně ohlásit ztrátu čtenářského průkazu, změnu bydliště  

    a  jména.

5. Do prostoru knihovny není povoleno vodit psy, stavět jízdní kola. V knihovně není možno

    jíst a používat mobilní telefon.

6. Uživatelé knihovny jsou povinni v knihovně zachovávat klid a pořádek, respektovat zákaz

    kouření.

7. Uživatel knihovny je povinen dodržovat Knihovní řád a řídit se pokyny pracovníků kni-

    hovny, nepoškozovat knihovní fond a zařízení knihovny.

8. Čtenářem a uživatelem knihovny přestává být :

·             odhlášením

·             neobnovením přihlášky během 12 měsíců od přihlášení

·             vyloučením za hrubé porušování Knihovního řádu

9.  Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování  věcí.

10. Mimo knihovnu může mít uživatel půjčeno zpravidla 20 dokumentů.

11. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu

     výpůjčky.

12. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam

      v automatizovaném výpůjčním systému. Na vyžádání obdrží čtenář potvrzení o výpůjčce.

13. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli

     poplatek z prodlení.

14. Jestliže uživatel  ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat

     právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna mani-

     pulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady

     právního zastoupení.

15. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech

      služeb.

Čl.12

Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií (př.Sbírky zákonů)

2. Reprografické a kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny, anebo z fondů jiných

    knihoven v rámci meziknihovní služby. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je

    povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb.-autorský zákon

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními

    předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické pornografické literatury                                       

    apod.)

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých nebo zahraničních

    knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovní

    službě.

 

IV.Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl.13 Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě

    stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou

    vznikly.

3. Do  vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo

    pozastavit uživateli poskytování všech služeb..   

 

                                                                       Čl.14

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení

           a)povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení

             stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je

               knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další  výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček

        a)  nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení

dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách( z nichž poslední je doporučený      dopis)následuje vymáhání právní cestou.

3. Ztráta průkazu uživatele:

           a) za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu se účtuje manipulační

              poplatek.

Čl.15

Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností

    (podle občanského zákoníku, §442,odst.2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích,

    požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda do předešlého

    stavu.“)

2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady :

·             obstarání stejného dokumentu, stejného nosiče

·             úhrada pořizovací hodnoty dokumentu, zvukového dokumentu

·             úhrada fotokopie, vazby

   O způsobu úhrady rozhodne pracovník knihovny. Při všech způsobech úhrady musí čtenář

   vždy uhradit finanční částku za zpracování.

3. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně

    právních předpisů.

V.Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z KŘ povoluje ředitelka knihovny

2. Nedílnou součástí KŘ je Ceník

3. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem  1.4.2002

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

1.Ceník placených služeb a poplatků  knihovny

2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

- Případně jakékoliv další předpisy, které stanovují specifické podmínky pro poskytování služeb knihovny a není účelné, aby vzhledem  k rozsahu a frekvenci využití byly přímou součástí Knihovního řádu

 

 

 

V  Rýmařově,dne  1.1.2012                             Bc. Lenka Žmolíková,řed.MěKRýmařov

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Zimní semestr 2020

Leonardo da Vinci

(1452-1519):

renesanční uomo universale

 

1. přednáška - 30. září 2020

 

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.