Historie knihovny

 

 • Podzim 1945: Vyhlášení ankety darů knihovně pány Stanislavem Hubáčkem a Josefem Jeřábkem, kteří byli duchovními otci knihovny i jejími prvními organizátory; nejvíce knih darovali noví osídlenci a tehdejší Národní jednota severomoravská se sídlem v Olomouci.

 • Vánoce 1945: Uložení knih do starých skříní v měšťanské škole a zahájení nepravidelného půjčování 567 knih 58 čtenářům.

 • Rok 1946: Je prvním rokem pravidelné činnosti knihovny, která již sídlí na radnici a půjčuje přes 2.000 svazků téměř 400 čtenářů 2x týdně.

 • Rok 1949: Knihovna plní funkci okresní knihovny okresu Rýmařov.

 • Rok 1953: Široká osvětová činnost knihovny ve městě a okolí: přednášky,besedy o knihách, výstavky, kocerty z gramofonových desek a dokonce filmová představení.

 • Léta 1954-1960: Hledání nových forem práce, zvýšená knihovnická péče o malé vesnické knihovny a využívání bibliobusu, který knihovna vlastnila. V polovině roku spolu s územní reorganizaci a vytvořením okresu Bruntál se stala knihovna opět městskou s metodickou pomocí knihovnám v okolních obcích.

 • Rok 1961: Přestěhování knihovny do budovy banky na náměstí Svobody.

 • Rok 1965: Knihovna plní střediskovou funkci - pečuje o 16 obecních knihoven na Rýmařovsku a má již 24.000 svazků.

 • Rok 1967: Úmrtí pana Josefa Jeřábka, knihovnického inspektora a prvního ředitele rýmařovské knihovny, který jí věnoval 21 let života. Do funkce ředitelky nastoupila na podzim téhož roku paní Helena Nejedlá.

 • Rok 1970: Dobudování knihovnického střediska Rýmařov; všechny vesnické knihovny měly nový knižní fond, nové vybavení a řada z nich byla přemístěna do lepších prostor.

 • Rok 1976: 1. března byla ukončena dvouletá rekonstrukce budovy knihovny, která přinesla nové prostory pro dětskou půjčovnu, sálek pro kulturní akce, čítárnu a sklady.

 • 70.léta: Utužení centralizace střediskových knihoven v okrese, systém okresní knihovny se střediskovými knihovnami a jejich pobočkami, centrální nákup knihovního fondu, racionalizace a mechanizace knihovnických prací.

 • Rok 1989: Začátek poskytování knihovních služeb bez politizace, bez preference některých skupin literatury i čtenářů, aktuální reakce knihovny na společenské potřeby. Zhoršená finanční situace nutí knihovnu část svých prostor uvolnit Komerční bance a snížit stav pracovníků.

 • Rok 1993: Projekt Integrovaného informačního systému Okresní knihovny v Bruntále za podpory OkÚ v Bruntále - vybavení počítači největších knihoven, mezi nimi i knihovny v Rýmařově. Programové vybavení umožňuje budovat databáze faktografických informací, jízdních řádů, Sbírek zákonů aj.

 • Rok 1994: Konkurz firem na přístavbu a vybavení nové části knihovny: samostatného vstupu, haly pro výstavní a společenskou činnost a provozního zázemí.

 • Rok 1996: Delimitace okresní knihovny, knihovna v Rýmařově se od 1. 7. opět stává samostatnou městskou knihovnou, příspěvkovou organizací Města Rýmařova.

 • Rok 1998: V listopadu dokončena přístavba knihovny.

 • Rok 1999: Automatizován výpůjční proces po předchozím uložení záznamů o většině knih knihovny do elektronické podoby. Zpřístupnění Internetu!

 • Rok 2000: Provedena renovace dětské půjčovny s technickým vybavením PC pro elektronický katalog a práci s dětskými výukovými CD-ROMy; knihovna slaví v prosinci 55.let své činnosti.

 • Rok 2001: Renovace půjčovny pro dospělé, personální změna ve vedení knihovny; dlouholetá ředitelka, Mgr. Helena Nejedlá, odešla do důchodu a na její místo nastoupila Lenka Žmolíková.

 

 

Provozní doba

pondělí   8:30-11:30 12:30-17:00
úterý       8:30-11:30 12:30-17:00
středa      zavřeno
čtvrtek     8:30-11:30 12:30-17:00
pátek       8:30-11:30 12:30-16:00

 

FACEBOOK

 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Letní semestr 2020

Život a dílo Michelangela Buonarroti

1. přednáška: 5. 2.

2. přednáška: 19. 2.

3. přednáška: 4. 3.

4. přednáška: 18. 3.

5. přednáška: 1. 4.

6. přednáška: 15. 4.

 

Noví zájemci se mohou informovat na tel. 778 532 965 nebo osobně.