Výhled rozpočtu 2020

Výhled finančního plánu příspěvkové organizace na rok 2020 
         
         
         
  Název organizace: Městská knihovna Rýmařov
         
Požadovaný příspěvek z rozpočtu města: 2 606 240,00
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY    
Účet   Náklady celkem Náklady z dotace zřizovatele Náklady z 
ostatních 
zdrojů(grant)
501 Majetek OE 0,00 0,00 0,00
501 Periodika 65 000,00 65 000,00 0,00
501 Knihy 270 000,00 270 000,00 0,00
501 Nákup materiálu 40 000,00 40 000,00 0,00
501 Celkem 375 000,00 375 000,00 0,00
502 Elektr.energie 60 000,00 60 000,00 0,00
502 Celkem 60 000,00 60 000,00 0,00
503 Spotřeba ostatní 0,00 0,00 0,00
503 Celkem 0,00 0,00 0,00
504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00
511 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 0,00
512 Cestovné 15 000,00 15 000,00 0,00
513 Náklady na repre 3 500,00 3 500,00 0,00
518 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 0,00
518 Služby tel.a radiokom.(tel.+internet) 30 000,00 30 000,00 0,00
518 Služby - odvoz odpadu 5 000,00 5 000,00 0,00
518 Služby -  teplo, voda ( Byterm) 220 000,00 220 000,00 0,00
518 Ostatní služby (revize apod.) 170 000,00 170 000,00 0,00
518 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 0,00
518 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 0,00
518 Bankovní poplatky 5 000,00 5 000,00  
518 Celkem 465 000,00 465 000,00 0,00
521 Platy zaměstnancům 1 234 000,00 1 234 000,00 0,00
521 Ostatní osobní výdaje 31 000,00 31 000,00 0,00
521 Celkem 1 265 000,00 1 265 000,00 0,00
524 Povinné pojistné na soc. 308 500,00 308 500,00 0,00
524 Povinné pojistné na zdrav. 111 060,00 111 060,00 0,00
524 Celkem 419 560,00 419 560,00 0,00
525 Jiné sociální pojištění Kooperativa 3 000,00 3 000,00 0,00
527 Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2% 24 680,00 24 680,00 0,00
528 Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 0,00
538 Ostatní daně a poplatky 1 000,00 1 000,00 0,00
541 Smluv.pok. a úrok.z prodl. 0,00 0,00 0,00
542 Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00
543 Odpis pohledávky 0,00 0,00 0,00
545 Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00
549 Zákonné pojištění 0,00 0,00 0,00
549 Služby peněžních ústavů - Generali 4 500,00 4 500,00  
549 Ostatní nákupy 0,00 0,00 0,00
549 Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00
549 Celkem 4 500,00 4 500,00 0,00
551 Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00
558 DDHM, DDNM 50 000,00 50 000,00 0,00
  Náklady celkem 2 706 240,00 2 706 240,00 0,00
         
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY    
Účet   Výnosy CELKEM Hlavní činnost Doplňková 
činnost, granty
601 Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z prodeje ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00
602 Tržby z pronájmů 0,00 0,00 0,00
602 Celkem 100 000,00 100 000,00 0,00
604 Tržby za prodané zboží 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 0,00 0,00 0,00
641 Sml.pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00
645 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00
648 Použití fondů 0,00 0,00 0,00
649 Jiné ostatní výnosy  0,00 0,00 0,00
651 Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0,00
655 Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0,00
672 Výnosy z nároku na prostř.SR (odpisy) 0,00 0,00  
691 Ostatní dotace 0,00 0,00 0,00
  Výnosy celkem 100 000,00 100 000,00 0,00

V Rýmařově dne     11.09.2017